Bijna Dood Ervaringen; Bijbels bezien                                                        

Het verschijnsel BDE
Sinds in de jaren zestig er krachtige middelen voor reanimatie kwamen, is het aantal 'bijna dood ervaringen'(BDE) sterk toegenomen. Er verschijnen publicaties over, en getuigenissen van, mensen die het meegemaakt hebben. Hoe kan men van uit Bijbels oogpunt dit nieuwe onderwerp bezien?

Positief
Het onderzoek van BDE's wijst op een geestelijke dimensie buiten ons stoffelijke en psychische lichaam. De Bijbel toont de mens ook als een complex wezen met drie aspecten:
1. een tijdelijk stoffelijk lichaam,
2. een ziel met het intellectuele&emotionele, en
3. een geest.

Waarschuwing
1. Wees nuchter en gebruik je verstand (1Petr.1:12). Men kan vanuit Bijna-Dood-Ervaringen geen conclusies trekken voor de toestand in de echte dood. In de natuurwetenschap heet dat 'extrapoleren buiten het meetgebied'.
2. Luister naar de waarschuwing van Paulus. (2Kor.12:1-4)
En ik weet van die persoon, of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het), dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.
3. De Bijbel waarschuwt voor de geestelijke wereld en de toestand na de dood. Vanuit de onstoffelijke dimensie wordt de mens beïnvloed ten goede of ten kwade. Vanuit de Bijbel horen we de vraag te stellen bij BDE's : is het goed en kan ik daarop ingaan, of is het niet goed en kan ik me er beter afzijdig van houden.
- Het tweede gebod waarschuwt er voor geen beeld te vormen van de onzichtbare wereld (Ex.20:4)
- De BDE's nemen angst voor de dood weg, of men nu wel of niet in Jezus Christus gelooft.. De Here Jezus waarschuwt juist voor wat er na de dood zal zijn. (zie bijv. Luc.12:4) En roept op om in Hem te geloven: (Joh.3:15,16,36)
- BDE-ervaringen blijken waarzeggende eigenschap te hebben. De Bijbel waarschuwt daar herhaaldelijk voor (bv Deut.18:10)

Toetst alles en behoudt het goede. (1 Thess. 5:21)
Uit het onderzoek van de bijna dood ervaringen blijkt dat er buiten zijn lichaam&ziel, de mens toch bewust kan zijn van iets. Daar getuigt de Bijbel ook van.
- Ziel en lichaam zijn niet te scheiden.  Ps.119:25 'mijn ziel kleeft aan het stof (ons DNA)'
- Ziel en geest zijn wel te scheiden. Hebr.4:12 'Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;'

Zoals merg in de gewrichten nauw in elkaar verstrengeld zijn, zo zijn ziel en geest nauw met elkaar verstrengeld. Uit onszelf zijn we niet in staat te onderscheiden wat vanuit de onzichtbare wereld in onze gedachten komt of wat onze eigen gevoelens en gedachten zijn. Alleen het Woord van God ( de Bijbel) kan ons dat duidelijk maken.
W.Hoek

Ex.20:4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.
Luc.12:4,5 Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen.
Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!
Joh.3:15,16
opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe.
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Joh.3:36
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
Deut.18:10,11
Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt.
printvriendelijke afdruk