Bijbel en Koran;  het verschil
Wat betreft het benaderen van andersdenkenden

DE KORAN    
Doch de vergelding van hen, die Allah en Zijn Boodschapper bestrijden en zich beijveren verderf te brengen in het land, is dat zij ter dood gebracht worden of gekruisigd, of dat hun handen en voeten worden afgekapt van weerszijden, of dat zij uit het land verbannen worden. (Soera 5:33)
Doch wanneer de gewijde maanden zijn verstreken, doodt dan de genoten-gevers waar gij hen aantreft, en grijpt hen en belemmert hen en bezet elke uitkijkpost tegen hen. Doch indien zij zich berouwvol bekeren en de salat verrichten en de zakat opbrengen, laat hen dan vrij huns weegs gaan. (Soera 9:5)
Bestrijdt hen die niet geloven in Allah, noch in de Laatste Dag, en die niet verboden stellen wat Allah en Zijn Boodschapper verboden hebben gesteld, en die zich niet voegen naar de wezenlijke godsdienst onder degenen aan wie de Schrift gegeven is, totdat zij uit de hand de schatting opbrengen, in onderdanigheid. (Soera 9:29)
O gij, die gelooft, bestrijdt de ongelovigen, die u na staan, en laat hen gestrengheid in u vinden. En weet, dat  Allah is met de vrezenden. (Soera 9:123)
En bestrijdt op de weg Allah's hen, die u bestrijden, maar overschrijdt niet de maat; Allah bemint niet hen, die de maat overschrijden. En doodt hen waar gij hen aantreft en verdrijft hen waarvan zij u hebben verdreven; maar de verzoeking is erger dan de doodslag. (Soera 2:190,191)
Zij, die geloven en zijn uitgeweken en zich beijveren op de weg Allah's (= de heilige oorlog) met hun bezittingen en hun persoon, zijn hoger in rang bij Allah. En diegenen, dat zijn de gelukzaligen. Hun zal hun Heer aankondigen barmhartigheid van Zijnentwege en welgevallen en Gaarden, waarin voor hen blijvend geneucht is. (Soera 9, 20,21)
En wie strijdt op de weg Allah's en dan gedood wordt of overwint, die zullen Wij een ontzaglijk loon geven. Wat voor reden hebt gij dan om niet te strijden op de weg Allah's …. Zij die geloven, strijden op de weg van Allah… (Soera 4:74,75)
Wanneer gijlieden dus een ontmoeting hebt met hen, die ongelovig zijn, houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht, bindt hen dan in boeien. (Soera 47:4)

DE BIJBEL    
Gij zult niet doodslaan. (Ex.20:13)  
Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen. (Mat.5:44)  
Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten. (Luc.6:27)  
Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Marc.12:31)  
Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze m  ond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heef, heeft Hij tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. (2Kor.5:21)    
    
Wat betreft Allah en de Heere God

DE KORAN    
Niet is het aan Allah, dat Hij zich een zoon zou nemen. (Soera 19:35)
Immers de Masih, Isa zoon van Marjam is slechts de boodschapper van Allah en Zijn Woord, hetwelk Hij geworpen heeft op Marjam, en een Geest van Hem. … Immers Allah is een enig god; ver is het van Zijn Lofprijzing dat Hij kinderen zou hebben. (Soera 4:171)
de christenen zeggen: de Masih is Allah's zoon. - Dat is wat zij zeggen met hun monden, in aanpassing aan de woorden van hen, die in vroeger tijd ongelovig waren. Allah moge hen bestrijden! Hoezeer zijn zij in leugen verstrikt. (Soera 9:30)    

DE BIJBEL    
Een stem uit de hemel zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. (Mat.3:17)
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. (Joh.3:16)
niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader, en wie de Vader is, dan de Zoon, en wie de Zoon het wil openbaren.(Luc.10:22)
Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is. (Joh.14:11)
Iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. (1Joh.4:3)    
Wat betreft het huwelijk

DE KORAN    

Het huwelijk van Mohammed En toen gij zeidet tot hem (Zaid zijn geadopteerde zoon), aan wie Allah welgedaan had en aan wie gijzelf welgedaan hadt: Houd uw echtgenoot bij u terug en vrees Allah-, terwijl gij zelf in uw ziel verborgen hield wat Allah openbaar zou maken en gij vrees hadt voor mensen, hoewel Allah toch meer aanspraak heeft dat gij hem vreest. Toen nu Zaid het vereiste aan haar (zijn vrouw Zaynab) voltrokken had (van haar gescheiden was) , hebben Wij u haar tot echtgenoot gegeven, opdat er voor de gelovigen geen belemmering zou zijn ten aanzien van de echtgenoten hunner aangenomen zoons, wanneer deze het vereiste aan haar voltrekken. En de beschikking van Allah is iets wat wordt uitgevoerd. (Soera 33:37)
Maar zo iemand niet de middelen bezit eerbare vrouwen te huwen, dan gelovige dienstmaagden, die uw rechterhand bezitten. En Allah is wél bekend met uw geloof; gij behoort tot elkanders geslacht. Huwt haar dus met verlof van haar huisverwanten. (Soera 4:25)
De mannen zijn opzichters over de vrouwen…… Maar zij, van wie gij opstandigheid vreest, vermaant haar en vermijdt haar op de rustplaatsen en slaat haar. Maar indien zij u gehoorzaam worden, zoekt dan geen weg om haar te tuchtigen. (Soera 4:34)

DE BIJBEL    
Hetgeen dan God samen gevoegd heeft, scheide de mens niet. (Mat.19:6)  
Maar van het begin der schepping heeft Hij hen als man en vrouw gemaakt; daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. (Marc.10:6-9)  Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad.. (Ef.5:25)  
Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar. (Col4:19)  
De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. (1Kor.7:5)    
    
Wat betreft de hemel

DE KORAN    
En Wij paren hen aan wit- en grootogige gezellinnen (Soera 44:54; 52:20)
En gezellinnen met geronde boezem. (Soera 78:33)
… en wit- en grootogige gezellinnen, gelijk aan ingebedde parelen. (Soera 56:22)
Wij hebben haar nieuw doen opgroeien, en haar gemaakt tot maagden, liefderijk toegewijde gezellinnen, voor de lieden der rechterzijde: een menigte van de vroegeren, en een menigte van de lateren. (Soera 56:35-40)
Er zijn daar gezellinnen, die haar blik neerslaan, welke geen mensenkind vóór hen, noch een djinn-wezen heeft bezoedeld. (Soera 55:56,74)
En bij hen zijn er, die haar blikken nederslaan, grootogigen. (Soera 37:48)

DE BIJBEL    
En Jezus antwoordde en zeide tot hen:  Immers in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als de engelen in de hemel. (Mat.22:30)  
Jaagt naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. (Hebr.12:14)
En in haar (het nieuwe Jeruzalem) zal niets onreins binnenkomen. (Openb.21:27)  
God, Die te rein van ogen zijt om het kwaad te zien, en die het onrecht niet kunt aanschouwen. (Hab.1:13)     

Wat betreft de hel

DE KORAN    
En geen is er onder u of hij zal in haar (de hel) neergaan; dat is voor uw Heer een afgedaan besluit. Daarna zullen Wij hen verlossen, die geloven, en de onrechtdoeners in haar geknield laten. (Soera 19:71,72)

DE BIJBEL    
Jezus zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. (Joh.5:24)  
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. (Rom.8:1)    
    
printvriendelijke afdruk
printvriendelijke afdruk