CREMATIE

Wat valt er in de Bijbel te lezen over begraven?
1. Toen stierf Mozes, de knecht des Heren aldaar in het land Moab, volgens des Heren woord. En Hij begroef hem in een dal in het land Moab. (Deut.34:5,6)
=> God zelf begroef Mozes!
2. En zijn discipelen kwamen en namen zijn lijk (van Johannes de Doper) weg en begroeven Hem. (Matth. 14:12)
Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen windsels met de specerijen, zoals het bij de Joden gebruikelijk is te begraven (Joh. 19:40)
=> De Joden begroeven hun doden.
3. ..en zij droegen hem (Ananias) uit en begroeven hem. (Hand.5:6) ..en zij droegen haar (Sapphira) uit en begroeven haar bij haar man. (Hand. 5: 11) ..vrome mannen droegen Stéphanus ten grave en bedreven grote rouw over hem. (Hand. 8:2)
=> De eerste christenen begroeven hun doden.

Wat valt er in de Bijbel te lezen over lijkverbranding?
. Toen liet de Here zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de Here uit de hemel. (Gen. 19:24)
. Toen ging er een vuur uit van de Here en verteerde de twee honderd vijftig mannen, die het reukwerk geofferd hadden. (de opstand van Korach Num. 16:35)
. En wanneer een priesterdochter zich ontheiligt door ontucht te plegen, dan ontheiligt zij daarmee haar vader; met vuur zal zij verbrand worden. (Lev.21:9)
. Zoals gij (Achan) ons in het ongeluk hebt gestort, zal de Here u op deze dag in het ongeluk storten. Toen stenigde heel Israël hem, en men verbrandde hen met vuur. (Joz.7:25)
. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. (Openb.20:15)
=>Telkens zien we dat het verbranden van een mens verbonden is met de voltrekking van een oordeel. Dat is in grote tegenstelling met wat we lezen over begraven.

Waar wijst het begraven op?
. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. (1 Kor. 15:42)
Begraven wordt vergeleken met zaaien. Men zaait met het oog op de toekomst.
. Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derde dage opgewekt, naar de Schriften. (1 Kor. 15:3) Sterven is één kant van de zaak; naar de Schriften. Daarna komt de andere kant: begraven en opgewekt; naar de Schriften.
=> Begraven en opstanding horen bij elkaar!
Opmerking: Dit verband tussen begraven en het geloof in de opstanding is ook al te zien in het oude Testament. Daar wordt voor het eerst gesproken over begraven bij Abraham, Izaäk en Jakob. Aan hen was het land beloofd: U en uw zaad... (Gen 13:15; 17:8; 26:3; 28:13; 35:12)
Zij hebben zelf het land niet in bezit gehad. Ze hebben als vreemdelingen in het land der belofte geleefd (Hebr. 11: 9).
Met het oog op de belofte hebben ze zich laten begraven. Daarom wilde ook Jozef dat na zijn dood zijn lichaam gebalsemd zou worden om later begraven te worden in Kanaän.

Ons lichaam is kostbaar.
De mens is een eenheid van ziel, geest en lichaam. Het lichaam is niet een waardeloos omhulsel, waar we mee kunnen doen wat we willen. Ook over ons lichaam zullen we verantwoording af moeten leggen.
Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? (1 Kor.6:15)
Weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam. (1 Kor.6:19,20)
Vanuit die gedachte zal men als gelovige gaan handelen met zijn lichaam wanneer het gaat om de vraag begraven (= aan de aarde toevertrouwen) of cremeren (= bewust vernietigen).
En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest , ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in alle dele onberispelijk bewaard te zijn.(1 Thess.5:23)

Meer informatie:
Fijnvandraat; Crematie
Uitg. Medema
ISBN 9063530811

printvriendelijke afdruk
printvriendelijke afdruk