Een Bijbelse visie op euthanasie.

Op geneeskundig gebied is steeds meer mogelijk. Ziekten die een generatie terug in korte tijd tot de dood leidden, kunnen nu bedwongen worden. De gemiddelde leeftijd neemt toe en samenhangend daarmee groeit de behoefte aan ouderenzorg, en rijst de vraag tot hoe ver men wil gaan in levensrekkende behandelingen. De publieke opinie neigt steeds meer naar een eenvoudige open regeling van de euthanasie, die sinds 1989 in ons land gelegaliseerd is.

1. Hoe bepaalt een christen zijn standpunt?
Het standpunt van een christen wordt bepaald door de Bijbel. Sommige richtlijnen staan daarin heel direct als geboden of verboden, voor andere aspecten van het leven is meer kennis van Gods Woord nodig. Zo merken we in de Bijbel verschil tussen:
Gods geboden houden (ze opvolgen), en Gods Woord bewaren.
De gevolgen voor het kind van God zijn ook verschillend:
- Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. (Joh. 14:21)
-Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord bewaren en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. (Joh. 14:23)
Wanneer we Gods Woord bewaren, komt er een heel nauwe relatie met de Vader en de Zoon: ze komen bij ons wonen!
[ Dit onderscheid kan geïllustreerd worden aan de hand van een voorbeeld van een kind met aardse ouders. Het maakt verschil of een kind een opdracht (gebod) van de ouders opvolgt, of dat het kind goed let op wat de ouders zeggen, en hen dan op hun verjaardag iets geeft wat ze op prijs stellen. Zo zal ook een gelovige bij het bepalen van zijn standpunt niet alleen letten op duidelijke geboden of verboden in Gods Woord, maar vooral ook trachten na te speuren waar Gods verlangen naar uit gaat.]

2. Wat staat in de Bijbel over euthanasie (de bewuste handeling gericht op doden)
- Gij zult niet doodslaan. (Ex.20:13)
- Voorzeker, Ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal Ik vergelding eisen; ook van de hand van de mens, van de hand van ieders broeder, zal Ik vergelding eisen voor het leven van de mens. (Gen.9:5 HSV)
Eenvoudig te begrijpen is dat 'uw bloed eisen van de hand van de mens', het verbod op moord en doodslag inhoudt.
De toevoeging 'van de hand van ieders broeder', vergt wat meer nadenken. Deze woorden wijzen op het doden door een broeder, dat wil zeggen door iemand die je genegen is. Tegenwoordig zal men zeggen: euthanasie (=goede dood) uit liefde of medelijden.

Gods gebod met betrekking tot euthanasie is dus helder en eenvoudig: het is verboden.
Als logische consequentie volgt daaruit dat men de arts daarvoor ook geen toestemming mag geven, want dan maakt men dat de arts en alle ondersteunend personeel het gebod overtreden.
Maar hoe te handelen als men gaat spreken van 'ondragelijk lijden' of bij dementerenden van 'mensonterend gedrag'? Valt het staken van ongelimiteerde geneeskundige behandeling onder euthanasie?

3. Staken geneeskundige behandeling is geen euthanasie.
Het onderscheid tussen euthanasie en 'dood ten gevolge van het staken van geneeskundige behandeling' ligt in het doel van de handeling.
- Toedienen van een euthanaticum heeft als doel en gevolg dat de dood intreedt.
- Bij het staken van een geneeskundige behandeling, omdat naar beste weten dit geen zin meer heeft, weet men niet wat het gevolg zal zijn. Het komt voor dat men alle behandeling staakt bij een klinisch-dode (geen hartslag, geen ademhaling, geen hersenactiviteit) en de patiënt toch weer tot leven komt, en zelfs van bewustzijn kan spreken uit zijn bijna-dood-ervaring.

4. Staken geneeskundige behandeling als getuigenis.
Kunnen we voor het staken van een geneeskundige behandeling steun vinden in de Bijbel, door Gods Woord “te bewaren”, dat wil zeggen, proberen te begrijpen hoe de Heilige Geest ons wil leiden?
a. Een kind van God heeft de aandacht in de eerste plaats gericht op Jezus Christus en wat er na de dood komt.
- Jezus zegt: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie Mijn Woord hoort en Hem gelooft, Die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. (Joh 5,24)
- Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. (2Kor.4:18)
- Het leven is mij Christus en het sterven gewin. (Fil.1:21)

b. Een volgeling van Jezus Christus verlangt er naar een getuige van Hem te zijn.
Het kan een getuigenis zijn van de Hoop die in ons is, door af te zien van levensrekkende behandeling en de natuurlijke dood te accepteren uit Gods Vaderhand.
- Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.(1Petr.3:15)
- Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver blijve betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe,  (Hebr.6:11)
W.Hoek
Vroomshoop
printvriendelijke afdruk