Genezing; inwendig of uitwendig, wat is het belangrijkst?
Innerlijke en uiterlijke mens
Wij verliezen de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.
Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. (2Kor.4:16-18)

De uiterlijke mens, de aardse tent, dat is het lichaam.
De innerlijke mens, een broos vat (2Kor.4:7), dat is de ziel, ons “ik denk, voel, wil”.
Ons lichaam veroudert en vervalt uiteindelijk weer tot 'stof der aarde'. Onze ziel leeft eeuwig.
De Heere Jezus zegt: En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. (Mat.10:22)

Het belangrijkste
Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden.(2Kor.5:1-3)
Wat die klederen zijn staat in openbaringen:
Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.(Openb.19:7,8)
Het belangrijkste is dus: de toestand van onze ziel.

Innerlijke genezing
Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen.
Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere.
En het gelovig gebed  zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.
Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jac.5:13-16)
De apostel Jacobus schrijft dat een zieke 'behouden' en 'opgericht' wordt door het belijden van zonden en overtredingen. Daardoor wordt onze ziel 'gezond', en dat heeft een gunstige uitwerking op ons lichaam. ( http://www.dewegwijzer.net/voorbede-in-Jacobus.html

Genezing als teken
En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.(Marc.10:17,18)
Deze tekenen zijn te zien bij Paulus:
En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen.(Hand.19:11,12)
Maar Paulus schrijft ook:
Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten. (2Tim.4:20)
Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn, voor uw maag en uw veelvuldige kwalen. (1Tim.5:23)
Paulus heeft geleerd dat moeilijkheden ons geloof kunnen versterken:
Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.(2Kor.12:7-10)
Genezing wat is het belangrijkst