Grenzen; Waar trekt een kind van God grenzen?
• Er is veel ophef over:
- eigen beschikking over levenseinde;
- verplichte donorregistratie;
- abortus van 'minder geschikte' embryo's.
• Maar er was en is geen bezwaar tegen:
- verplichting tot reanimatie en morele druk om AED kastjes te plaatsen;
- wegsnijden kloppend hart uit het ene lichaam om het in een ander te plaatsen,(begon in '68);
- in vitro fertilisatie waarbij bevruchte eicellen vernietigd worden, of overbodige embryo's verwijderd worden.
• In feite blijft er door de wetsveranderingen de individuele persoonlijke vrijheid:
- om geen gebruik te maken van een 'doodspil';
- af te zien van orgaandonatie door het aan te geven;
- af te zien van prenataal onderzoek.

De positie van een kind van God in de wereld
• Kan de natuurlijke mens gefundeerde ethische grenzen trekken?
Als consequentie van een materialistische visie kunnen er geen grenzen getrokken worden.
Daarvan getuigt de Bijbel ook (Gen.11:6).
• Een kind van God wil luisteren naar de wil van zijn Hemelse Vader, en dat ook door zijn gedrag tonen. Dat vereist kennis van Gods Woord, de Bijbel. Sommige richtlijnen staan daarin heel direct als geboden of verboden, voor andere aspecten van het leven is meer kennis van Gods Woord nodig.
De Heere Jezus zegt: Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. (Joh. 14:21)
Wanneer we ons houden aan wat Hij ons gebiedt, leren we Hem steeds beter kennen. Als we bijvoorbeeld Zijn opdracht in Lucas 6:27 opvolgen, leren we wat Hij voor ons heeft ondergaan aan het kruis.
De Heere Jezus zegt ook: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn Woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. (Joh. 14:23)
Wanneer we Gods Woord bewaren komt er een heel nauwe relatie met de Vader en de Zoon. We worden ons dan voortdurend bewust van Gods Woord in ons.
Daarom is het goed als een gelovige bij het bepalen van zijn standpunt niet alleen let op duidelijke geboden of verboden in Gods Woord, maar vooral ook tracht na te speuren waar Gods bedoeling naar uitgaat.

Bijbelse richtlijn voor een grens.

1. Beschikking over levenseinde
Wat staat in de Bijbel over euthanasie (de bewuste handeling gericht op doden)?
- Gij zult niet doodslaan. (Ex.20:13)
- Voorzeker, Ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal Ik vergelding eisen; ook van de hand van de mens, van de hand van ieders broeder, zal Ik vergelding eisen voor het leven van de mens. (Gen.9:5 HSV)
Eenvoudig te begrijpen is dat 'uw bloed eisen van de hand van de mens', het verbod op moord en doodslag inhoudt.
De toevoeging 'van de hand van ieders broeder', vergt wat meer nadenken. Deze woorden wijzen op het doden door een broeder, dat wil zeggen door iemand die je genegen is. Tegenwoordig zal men zeggen: euthanasie (=goede dood) uit liefde of medelijden.
Gods gebod met betrekking tot euthanasie is dus helder en eenvoudig: het is verboden.
Als logische consequentie volgt daaruit dat men de arts daarvoor ook geen toestemming mag geven, want dan maakt men dat de arts en alle ondersteunend personeel het gebod overtreden.
Zie  http://www.dewegwijzer.net/Euthanasie.html

2.Orgaandonatie
En Hij de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. (1 Thess.5:23)
Ook over ons lichaam zullen we verantwoording af moeten leggen. De ziel van een mens, (zijn persoon met gevoel, wil en verstand), is via het lichaam in contact met de stoffelijke wereld om zich heen, en via de geest in contact met de onzichtbare wereld. Bij de komst van de Here Jezus gaat het om de hele mens. Vanuit die gedachte zal men als gelovige handelen met zijn lichaam wat betreft bijvoorbeeld: het aan de vernietiging prijsgeven bij de crematie, of het aan de sloop overgeven, bij orgaandonorschap.
Meer hierover op http://www.dewegwijzer.net/orgaandonatie.html

3. De kwestie geboorteregeling
De Bijbel geeft hierin geen eenvoudig gebod van wel of niet mogen. De mens zal dus zelf een aantal mogelijkheden moeten overwegen: sterilisatie, kunstmatige bevruchting, abortus enz.
Elke keuze heeft gevolgen. En die gevolgen zitten onverbrekelijk vast aan de keuze.
En de keuze wordt met de huidige kennis en mogelijkheden niet eenvoudiger. De situatie in ziekenhuizen kan bijvoorbeeld zijn dat enerzijds kinderen van 25 weken geaborteerd worden en anderzijds prematuren van 25 weken in leven gehouden worden.
Of,
in vitro fertilisatie waarbij een groot deel van de bevruchte eicellen vernietigd worden of zelfs embryo's uit de baarmoeder verwijderd worden als er teveel ingebrachte bevruchte eicellen gehecht worden.
Of,
dat materiaal van eicellen en spermacellen van verschillende mannen en vrouwen uitgewisseld wordt om tot een gewenst embryo resp. kind te komen.
http://www.dewegwijzer.net/geboortebeperking.html