BIJBEL en KORAN
Toets de verschillen van de leer

1. Kenmerk van een geloof is, dat het gebaseerd is op iets wat niet zichtbaar is. Het is dus niet rechtstreeks waarneembaar. De kennis over dat onzichtbare moet dan ook vanuit die onzichtbare wereld tot ons komen.
Kennis over het onzichtbare ligt in openbaring.
DE KORAN    
En niet spreekt hij naar eigen lust. Niets anders is het dan een werkelijk gegeven openbaring. Hem heeft onderricht een geweldige in kracht. (Soera 53:4,5)    
DE BIJBEL    
Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. (2 Petr.1:21)    
2. De waarde van iets wordt bepaald door het doel waarvoor het bestemd is. Een gouden beker heeft geen enkele waarde als men in een woestijn stervend is van de dorst.
Zo zou ook het leven van een mens zinloos zijn als het met de dood afgelopen zou zijn. Bij de overgang van het zichtbare naar het onzichtbare wordt de waarde van een mens bepaald vanuit het onzichtbare.
Samenvatting van het doel voor de mens
DE KORAN    
Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper, opdat u wellicht barmhartigheid geworde. (Soera 3:132)      
DE BIJBEL    
Gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. (Deut.6:5; Lev.19:18, Mark. 12 :29-31)    
3. De relatie van Jezus Christus met God is het grote struikelblok tussen moslims en christenen. Is Jezus de Zoon van God? Kan God een Zoon hebben? De Bijbel zegt: Ja, De Koran zegt: Nee.
Omdat christenen de Here Jezus erkennen als de Zoon van God, zegt de Koran: “Allah moge hen bestrijden “(Soera 9:30). Het is onmogelijk voor een moslim om alle woorden van de Koran te geloven en tegelijkertijd te belijden dat Jezus de Zoon van God is.
Anderzijds staat Jezus Christus centraal in het christelijk geloof: ”Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.” (Joh.1:18)
Allah en God, de Vader van de Here Jezus Christus
DE KORAN    
Niet is het aan Allah, dat Hij zich een zoon zou nemen. (Soera 19:35)
Immers de Masih, Isa zoon van Marjam is slechts de boodschapper van Allah en Zijn Woord, hetwelk Hij geworpen heeft op Marjam, en een Geest van Hem. … Immers Allah is een enig god; ver is het van Zijn Lofprijzing dat Hij kinderen zou hebben. (Soera 4:171)    
DE BIJBEL    
Een stem uit de hemel zei: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. (Mat.3:17)  
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. (Joh.3:16)
Niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader, en wie de Vader is, dan de Zoon, en wie de Zoon het wil openbaren (Luk. 10:22).  
Iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. (1Joh. 4:3)    
4. Dat de normen bij benadering van tegenstanders sterk zullen verschillen bij de islam en het christendom zal duidelijk zijn als we het verschil ziet in de beide heilige geschriften.
Benadering van andersdenkenden
DE KORAN    
Doch de vergelding van hen, die Allah en Zijn Boodschapper bestrijden en zich beijveren verderf te brengen in het land, is dat zij ter dood gebracht worden of gekruisigd, of dat hun handen en voeten worden afgekapt van weerszijden, of dat zij uit het land verbannen worden. (Soera 5:33)
Bestrijdt hen die niet geloven in Allah, noch in de Laatste Dag, en die niet verboden stellen wat Allah en Zijn Boodschapper verboden hebben gesteld, en die zich niet voegen naar de wezenlijke godsdienst onder degenen aan wie de Schrift gegeven is, totdat zij uit de hand de schatting opbrengen, in onderdanigheid. (Soera 9:29)
O gij, die gelooft, bestrijdt de ongelovigen, die u na staan, en laat hen gestrengheid in u vinden. En weet, dat  Allah is met de vrezenden. (Soera 9:123)
Wanneer gijlieden dus een ontmoeting hebt met hen, die ongelovig zijn, houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht, bindt hen dan in boeien. (Soera 47:4)    
DE BIJBEL    
Gij zult niet doodslaan. (Ex. 20:13)
Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen. (Matt. 5:44)
Doet wel degenen, die u haten. (Luc.6:27)
Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Marc.12:31)
Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heef, heeft Hij tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. (2 Kor. 5:21)     
5. De normen voor een huwelijk hangen af van de waarde die men aan het huwelijk toekent, en die waarde is in de Koran anders verankerd dan in de Bijbel.
Wat betreft het huwelijk
DE KORAN    
Het huwelijk van Mohammed En toen gij zeidet tot hem (Zaid zijn geadopteerde zoon), aan wie Allah welgedaan had en aan wie gijzelf welgedaan hadt: Houd uw echtgenoot bij u terug en vrees Allah-, terwijl gij zelf in uw ziel verborgen hield wat Allah openbaar zou maken en gij vrees hadt voor mensen, hoewel Allah toch meer aanspraak heeft dat gij hem vreest. Toen nu Zaid het vereiste aan haar (zijn vrouw Zaynab) voltrokken had (van haar gescheiden was) , hebben Wij u haar tot echtgenoot gegeven, opdat er voor de gelovigen geen belemmering zou zijn ten aanzien van de echtgenoten hunner aangenomen zoons, wanneer deze het vereiste aan haar voltrekken. En de beschikking van Allah is iets wat wordt uitgevoerd. (Soera 33:37)
De mannen zijn opzichters over de vrouwen…… Maar zij, van wie gij opstandigheid vreest, vermaant haar en vermijdt haar op de rustplaatsen en slaat haar. Maar indien zij u gehoorzaam worden, zoekt dan geen weg om haar te tuchtigen.(Soera 4:34)    
DE BIJBEL    
Hetgeen dan God samen gevoegd heeft, scheide de mens niet. (Matt.19:6)  
Maar van het begin der schepping heeft Hij hen als man en vrouw gemaakt; daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. (Mark. 10:6-9)  
Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad. (Ef.5:25)
De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. (1 Kor.7:5)    
6. Het verschil in waarde wat betreft man en vrouw vindt men terug in wat de Koran en de Bijbel als beeld van de hemel en de hel beschrijven.
Wat betreft de hemel
DE KORAN    
En Wij paren hen aan wit- en grootogige gezellinnen (Soera 44:54; 52:20)
En gezellinnen met geronde boezem. (Soera 78:33)
… en wit- en grootogige gezellinnen, gelijk aan ingebedde parelen. (Soera 56:22)
Wij hebben haar nieuw doen opgroeien, en haar gemaakt tot maagden, liefderijk toegewijde gezellinnen, voor de lieden der rechterzijde: een menigte van de vroegeren, en een menigte van de lateren. (Soera 56:35-40)
Er zijn daar gezellinnen, die haar blik neerslaan, welke geen mensenkind vóór hen, noch een djinn-wezen heeft bezoedeld. (Soera 55:56,74)     
DE BIJBEL    
Immers in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als de engelen in de hemel. (Mat.22:30)
Jaagt naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. (Hebr. 12:14)
En in haar (het nieuwe Jeruzalem) zal niets onreins binnenkomen. (Openb. 21:27)
God, Die te rein van ogen zijt om het kwaad te zien, en die het onrecht niet kunt aanschouwen. (Hab. 1:13)    
7.De Koran spreekt meer over de hel dan over de hemel. Ook zullen volgens de Koran alle mensen eerst in de hel komen en slechts diegenen die in Allah's ogen voldoen er uit gehaald worden. Het genade aanbod in de Bijbel is ruimer; zij die het verzoenend offer van Christus aanvaarden komen niet in het oordeel.
DE KORAN    
Wie Allah leidt, hij is op het rechte pad. Wie hij zijn leiding ontzegt, zulke mensen zullen vergaan. Velen zijn de djinn en de mensen die wij voor de hel gemaakt hebben.” (Soera 7:178-179)
En geen is er onder u of hij zal in haar (de hel) neergaan; dat is voor uw Heer een afgedaan besluit. Daarna zullen Wij hen verlossen, die geloven, en de onrechtdoeners in haar geknield laten. (Soera 19:71,72)    
DE BIJBEL    
Jezus zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. (Joh.5:24)
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. (Rom.8:1)    
Wat betreft de hel
Verklaring van enkele begrippen
                                                De islam, volgens de Koran    
Islam
Het woord 'islam' betekent  'onderwerping'.
Moslim
Het woord 'moslim' betekent iemand die zich in woord en daad onderwerpt aan de wil van Allah. Daartoe uit hij vijfmaal daags zijn geloof met de woorden: “Er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn profeet.”
Mohammed
Mohammed werd in 570 in Mekka geboren als afstammeling van Abrahams zoon Ismaël.  Op de leeftijd van 40 jaar kreeg hij een visioen dat hij later toeschreef aan de engel Gabriël, die hem gedurende de volgende 23 jaar de Koran heeft gedicteerd.
De vijf zuilen van de islam
iman: geloven in één God en dat Mohammed zijn profeet is salat: vijf maal daags geknield bidden met het aangezicht naar Mekka
sijam: vasten van zonsopgang tot zonsondergang gedurende de maand Ramadan.
zakat: geven van aalmoezen aan de armen
hadj: eenmaal in je leven een bedevaart maken naar Mekka.
Door deze godsdienstplichten te vervullen wordt de moslim zich bewust van Allah en stelt hij zich open voor diens zegeningen
Sjaria
Sjaria is het geheel van de moslimwetten die afkomstig zijn uit de twee bronnen: Koran en Soenna. De sjaria regelt alle aspecten van het dagelijks leven, zowel voor het individu als voor de gemeenschap. Deze wetten van de islam zijn bedoeld om de basisrechten van de mens te beschermen en omvatten het recht op leven, eigendom, politieke en religieuze vrijheid.
Djihad
Het woord djihad betekent strijd, of beter: het nastreven van de zaak van Allah.
Allah
Allah is een algemene naam voor God, net als het Hebreeuwse Elohim of het Griekse Theos. Historisch gezien is de Allah die de stam van Mohammed vereerde, de maangod (vandaar de wassende maan als het symbool van de islam).    
                                           Het christendom volgens de Bijbel    
Christus
Christus betekent 'de gezalfde' , dwz koning. Het is de vertaling van het hebreeuwse Messias.
Christen
De naam Christen werd voor het eerst geven in Antiochië aan de volgelingen van Christus gegeven. (Hand.11:26)
Vrucht van de Geest
De vrucht van de Heilige Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Gal.5:22). Wederomgeboren
Vanuit het grieks letterlijk: 'van boven geboren' of 'opnieuw geboren'.  Jezus zeide: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.' (Joh.3:3)
Men kan pas de geestelijke dingen van de Here God begrijpen als men de Heilige Geest in zijn hart ontvangen heeft. Daarvoor is nodig dat men zijn zonde belijdt en de Here Jezus er voor dankt dat Hij de straf gedragen heeft en Zijn bloed daarvoor heeft willen storten.
Liefhebben
Het bijbelse begrip liefhebben betekent een gericht zijn op het welzijn van de ander, ondanks de eigen gevoelens.  Daarom worden alle geboden samengevat als:  
“Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten”. Matt. 22:37-40    
Koen Raadt; Twee gezichten, één islam. Uitg. Joh.Multimedia; ISBN 905798086
Brochure: Facetten van de islam in bijbels perspectief. Uitg.Bijbel&Onderwijs www.bijbelenonderwijs.nl
terug naar antwoorden