Welke muziek is goed?  

Volgens het woordenboek is muziek:  “een kunstvorm die berust op het ordenen van klankfenomenen”. De oorspronkelijke betekenis van het woord is te vinden in de Griekse “kunst der muzen”, waaronder niet alleen muziek, maar ook de dichtkunst en danskunst werden begrepen.

·    Muziek = transportmiddel.
Door muziek wordt 'iets' uit de onzichtbare wereld getransporteerd. Een musicus brengt de lucht zodanig in trilling dat die trillingen via ons gehoororgaan onze ziel raken en we in een bepaalde stemming komen of op een gedachte gebracht worden. De vraag is: waar komen die stemming of die gedachten vandaan? Met ander woorden: Is de musicus de bron of het middel?

·    Muziek = communicatiemiddel.
Door muziek worden stemmingen en gedachten gecommuniceerd. Evenals bij andere communicatiemiddelen moeten zender en ontvanger op elkaar afgestemd zijn, wil de boodschap overkomen.
Hoe beoordelen?
Een musicus zal bij de beoordeling van muziek een waardering geven op een 'schoonheids'- schaal die loopt van mooi (uitmuntend) naar lelijk (slecht). Deze beoordeling wordt mede bepaald door verschillen in smaken en stijlen, die dikwijls cultureel bepaald en tijdgebonden zijn.
Naast dat oordeel heeft een christen nog een heel andere maatstaf voor wat er in de wereld te zien, te horen of te voelen is. Bij het oordeel van een christen gaat het om goed of kwaad. Een christen wil onderscheiden wat van God komt en wat van de duivel.

·    Geestelijk beoordelen.
Beproeft de geesten of ze uit God zijn (1Joh.4:1)
Geesten zijn niet te zien maar te herkennen aan de uitwerking. Bij het beoordelen van muziek zal een christen dus vooral letten op de uitwerking.
Een gelovige zal trachten te verstaan wat de Heilige Geest leert: Is het een uiting van Gods Geest, of een werking van het vlees (de natuurlijke mens, het hormoonstelsel).

·    Letten op de bron.
Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen?(Jac.3:11)
Als gelovigen verkeren we in een God vijandige wereld. De Bijbel raadt daarom aan waakzaam te zijn voor wolven in schaapskleren. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen….. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.(Mat.7:17-20)
Dat geldt voor sprekers, maar ook voor muzikanten, want ook zij dragen een boodschap uit.

·    Letten op het doel.
Toetst wat de Here welbehagelijk is. (Ef.5:10)
Het oordeel goed of kwaad hangt voor een gelovige mede af van het antwoord op de vraag: met welk doel wordt de muziek gemaakt?

Lees de ervaring van een tiener:
Nu we het over zingen hebben. Zingen is mooi. Muziek is mooi. Ritme is mooi. Ja, zoals jullie wel begrijpen houd ik van muziek. Ik ging 's weekends vaak naar Zaal Dijk in Lemele. Natuurlijk, want daar gaat iedereen naartoe die ik ken en daar kan ik lekker uit m'n dak gaan. Laatst was ik dus ook in Dijk. In de grote zaal moest het sfeertje nog een beetje op gang komen, maar daar heb je de DJ's voor en daar had ik het volste vertrouwen in. Ik liep naar beneden naar de 'Trylight'. Hier hoopte ik een swingende bende aan te treffen, maar wat ik eigenlijk had kunnen verwachten was ook zo. Hier was het dus nog helemaal een dooie boel. De DJ's hadden dat ook in de gaten en gooiden een plaat op met een ontzettend lekkere beat er in. Ja, dit beviel me wel. De beat maakte dat m'n hart sneller ging kloppen en het was alsof ik wel moest bewegen. Dat deed ik dus ook. Ik keek om mij heen en zag dat de DJ goed begrepen had dat deze plaat nodig was om de sfeer er in te brengen. Geen plaat als deze die dat beter had kunnen doen. Dit flitste door mijn gedachten, maar die gedachten werden prompt afgebroken toen er opeens een vreselijke stem door beat heen klonk. De stem zei: Pick up your weapons…fight and dance with the devillll! Ik begon te trillen en het kippenvel liep me over de rug, wat was dit…verstond ik het goed? Nee, nee…maar weer klonk het: Come on dance with the devil! Ik keek voorzichtig om mij heen, wat ik zag was een helemaal door het dolle geslagen menigte. Weer dacht ik: heb ik het goed verstaan? Nee, er was geen twijfel mogelijk. Wat was hier aan de hand? Hoorde dan niemand wat hier zo juist gezegd was?! Toen kwam weer het refrein en klonk het weer met een harde dreun: Dance with the devil! En iedereen sprong als een gek in het rond…ik wilde wel gillen…ik kon wel janken… en wilde hard weg lopen. Ook merkte ik, dat hoewel ik verstijfd aan de grond genageld stond, mijn hart het ritme al helemaal had over genomen en dat ik dus moest zorgen dat ik hier weg kwam. Met pijn in mijn hart ben ik weg gegaan. Pijn omdat niemand de satan zijn aanwezigheid voelde. Pijn, omdat ik niemand kon wakker schudden. Laat staan dat ik mijn eigen ritme gevoeligheid in bedwang kon houden. Het was een verschrikkelijke ervaring.
Het  was wel deze ervaring die mij deed beseffen dat wat de twee evangelisten hadden gezegd waar was…”Wanneer als Jezus in je hart is dat de heilige Geest je bewust zal maken van dingen.” Bewust, van dingen die God niet kan verdragen. De pijn die God voelt wanneer mensen zich laten meeslepen door de sneakie trucjes van de duivel. Dit zag ik zeker niet als een beperking, maar als een verlossing en ik begreep dat Jezus nu echt een plekje in mijn hart had gekregen en'k wil Hem voor geen goud meer missen!
(met toestemming overgenomen uit het verslag van een stagiaire in de  winkel)

De mening van veel jonge christenen
De volgende uitspraak van een jonge vader zal veel muzikale gelovigen aanspreken:
“Ik ben een enorme fan van alle soorten muziek en vindt het één van de beste prestaties van de mens. Een simpele waarschuwing dat een bepaalde stijl, bijvoorbeeld hardrock, occult is, is mijns inziens niet juist. Men kan de (alle) muziek gebruiken voor occulte dingen, maar er zijn veel rockbands die mooie muziek hebben gemaakt.
In de satanskerk wordt "praise" gebruikt voor aanbidding van het kwade, maar dat maakt de "muziekstijl" praise niet verkeerd. “Praisemuziek" wordt meestal juist in christelijke bijeenkomsten gezongen.
Dikwijls komt het oordeel van ouderen neer op: ' ik begrijp het niet dus zal het wel verkeerd zijn'. Men kan mensen waarschuwen voor 'verkeerde' muziek maar niet voor een 'verkeerde' stijl”.

Samenvatting
Muziek heeft een grote invloed op de menselijke emotie en is dan ook een belangrijk onderdeel van de menselijke cultuur. Gods tegenstander gebruikt deze invloed om verdeeldheid te zaaien onder de gelovigen. We willen ons richten naar de oproep uit de Bijbel om elkander in liefde te verdragen en ons te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.   (Ef.4:2)
Vanuit die gezindheid willen we uit het bovenstaande de volgende conclusies trekken:
1.    Muziek niet wettisch maar geestelijk beoordelen.
Het bovenstaande getuigenis van de tiener illustreert wat de apostel Johannes schrijft: 'Maar u hebt de Heilige Geest ontvangen en Hij woont in u. Daarom hoeft niemand anders u te leren wat God wil, want Hij zelf is uw Leraar'. (Joh.2:27 in weergave van Het Boek).
Een oprecht kind van God zal zich steeds bewust willen zijn van de aanwezigheid van de Heilige Geest en dan vanzelf gewaar worden of iets niet goed is. Ouders, opvoeders en verantwoordelijken in gemeente behoren te beseffen dat dit niet alleen geldt voor muziek, maar voor alles wat vanuit de wereld op ons afkomt: literatuur, beeldende kunst, televisie, radio, computer, reclame enz. Een opvoeder zal tevergeefs aandringen op levensheiliging wat betreft muziek, als hij op ander terrein geen geheiligd leven leidt.
De natuurlijke mens is geneigd regels op te stellen om zichzelf gerechtvaardigd te voelen en een ander te kunnen veroordelen. De Bijbel legt nadruk op de principes die gelden op de weg naar een leven in licht en waarheid en liefde.
Voor het geven van een juist oordeel over goed of kwaad geldt in de eerste plaats het volgende advies: zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. (Jac.1:27)
Als we met onze handen in de teer gezeten hebben, zal alles wat we aanpakken door teer besmet worden. Zo is het ook met ons hart (het centrum van ons denken), als dat onrein is, wordt alles wat er binnenkomt onrein (en ook alles wat er uitkomt.)
Alles is rein voor de reinen, maar voor hen die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet. (Titus 1:15)

2.    Muziek in gemeentelijke samenkomsten
Voor het beoordelen van muziek in de gemeentelijke samenkomsten geeft 1Kor.3:10-17 een goede toetsvraag: - is het de bedoeling te bouwen of af te breken?
De muzikale uiting van bijvoorbeeld jonge gelovigen kan in de ogen van sommigen hooi of stro zijn.  Het oordeel daarover komt ons niet toe; de dag in het einde der tijden zal het doen blijken (1Kor.3:13). Het gaat er om dat er gebouwd wordt, dat mensen getrokken worden tot Christus.
Wanneer negatieve afbrekende kritiek het enthousiasme dooft en de jongeren de gemeente uitdrijft, schendt dat de gemeente en daarmee vallen deze critici onder het oordeel: 'Als iemand Gods tempel beschadigt, zal God hem schade toebrengen”. (1Kor.3:17 weergave van Het Boek)

3.     Algemene richtlijnen.
Welke adviezen kunnen we nu geven aan hen, die nog niet bewust gekozen hebben om Christus te volgen en misschien geneigd zijn te experimenteren?
- Het geluidsvolume kan schadelijk zijn voor de gezondheid. De huidige mogelijkheden voor versterking van het geluid waren een eeuw geleden nog onbekend.  De ARBO wet stelt weloverwogen grenzen aan het aantal decibels waaraan mensen bij hun beroepsuitoefening blootgesteld mogen worden. Zeker de jeugd zal gewaarschuwd moeten worden voor de risico's van doofheid die op latere leeftijd zullen volgen.
- Wat drijft de artiesten: geld, eer, alkohol, drugs, of misschien wel geleidegeesten. Zeker de jongeren zullen gewaarschuwd moeten worden voor de psychische effecten (angsten, nachtmerries, enz) en gevaren van occulte beïnvloeding (doodsverlangen, stemmen in het hoofd enz).
- Gewezen dient te worden op het feit dat de mens gaat lijken op zijn idool (=afgod). Kan de levensstijl van de muzikanten aanbevolen worden, of bestaat hun leven uit verslavingen, uitspattingen, dood en verderf? Het spreekwoord geeft een volkswijsheid: wie met pek omgaat, wordt ermee besmet.
- Welke sfeer wordt door de muziek gestimuleerd? Agressiviteit, vandalisme, roekeloosheid, zedeloosheid, verslavingen enz. Gewaarschuwd dient te worden dat een mens de gevolgen draagt van zijn keuzes.
- Tenslotte nog een vraag die niet alleen voor muziek maar voor alle literatuur geldt: Welke de boodschap brengt de tekst? Worden daarin zaken verkondigd die in strijd zijn met de universeel geldige tien geboden?
W.Hoek
Vroomshoop
Antwoorden
printvriendelijke afdruk
printvriendelijke afdruk