Ponden; de gelijkenis Lucas 19:11-26
Hij sprak een gelijkenis uit, die Hij eraan toevoegde omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het Koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Hij zei dan: Een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. (Lucas 19:11,12)

Doel van deze gelijkenis
De Heere Jezus gaf de gelijkenis om zijn volgelingen er op voor te bereiden dat:
1. Hij een tijdlang weg zou zijn voor een belangrijke taak.
In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. (Joh.14:2,3)
2. Zijn volgelingen omringt zouden zijn door mensen die de Heere Jezus haten.
En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden. (Luc.21:17)
3. Zij voor Hem mochten gaan werken.
De gelijkenis bedoelt  iets duidelijk te maken van de geestelijke wereld.
En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Waarom spreekt U tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. (Mat.13:10,11).

Betekenis van de beelden
- de 'Mens van hoge geboorte'; dat is de Heere Jezus, Gods eniggeboren Zoon.
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh.3:16)
- de slaven; dat zijn de mensen die gekocht zijn door Zijn bloed.
wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.(1Petr.1:18,19)
- een pond (geld); dat wijst op wat elk kind van God ontvangt bij de wedergeboorte, de Heilige Geest.
En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. (Luc.24:49)
En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.
(Joh.20:22).

Praktische toepassing
De volgelingen van de Heere Jezus ontvangen allemaal de Heilige Geest (Hand.1:8) met de opdracht daar 'zaken' mee te doen, het bezit van de Heer te vermeerderen, dus meer mensen winnen voor de Heere Jezus. Die opdracht kan op verschillende manieren uitgevoerd worden,  'zaken doen' kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld:
- Door mondelinge evangelisatie.
Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. (Marc.16:15)
- Door gedrag.
U bent het licht van de wereld.(Mat.5:14;
Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken (daden).(Jac.2:18)
- Door ondersteunen van anderen die geestelijk 'zaken doen'.
Waarom hebt u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou ik het ook bij mijn komst met rente hebben kunnen opeisen.(Luc.19:23)

De beloning (machthebber over steden) ontvangen of missen
Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.(Openb.2:10)
Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. (Openb.3:11)
Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? (1Kor.6:2,3)

Als we geloven in de Heere Jezus gaan we niet verloren(Joh.5:24), we blijven eigendom (slaaf) van Hem, maar we missen iets belangrijks, de beloning in de eeuwigheid.
En hij zei tegen hen die bij hem stonden: Neem dat pond van hem af en geef het aan hem die de tien ponden heeft.(Luc.19:24)

Tenslotte
1. Onze eeuwige toekomst is het belangrijkst: Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.(2Kor.4:18)
2. De gelijkenis van de ponden leert wat anders dan de gelijkenis van de talenten.
talenten
printvriendelijke afdruk