Sabbat of zondag?
1. Voor wie is de sabbat?
De Israelieten zullen de sabbat onderhouden, door de sabbat te vieren, zij en hun nageslacht, als een altoosdurend verbond.
Tussen Mij en de Israelieten is deze een teken voor altoos, want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept. Exodus 31:16,17  
De Israëlieten zijn door de sabbat afgescheiden van de volkeren.

2.Sabbatsrust
Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God.(Hebr.4:9)
Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan. (Hebr.4:11)
Elke dag van de week en tijdens alle werk en onrust in de wereld is er een sabbatsrust voor de volgelingen van Jezus Christus.
De roeping van de gemeente is: een eiland van dagelijkse rust te zijn in de wereld.

3.Hoe komen we tot die rust?
Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; (Hebr.4:12)
Want wie tot Zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken.
Hebr.4:10

printvriendelijke afdruk