Talenten = Verantwoordelijkheden

Een voorbeeld in onze tijd:
Een zeer rijk man is eigenaar van een boerderij, een fabriek en een winkel. Hij gaat een ruimtereis maken en zal dus langdurig afwezig zijn. Hij vertrouwt zijn fabriek toe aan een daarvoor bekwame manager, zijn boerderij aan een daarvoor bekwame boer en zijn winkel aan een daarvoor bekwame boekhouder. Bij zijn terugkeer moeten ze verantwoording afleggen.

De gelijkenis in Mat.25:14-30.
'Want het is als een mens, die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde'.

De geestelijke toepassing:
het  => het Koninkrijk der hemelen (Mat.25: l). De hemelse gewesten waarin een kind van God door de Here Jezus geplaatst is. (Ef. 1:3)

een mens  => de Here Jezus die heengegaan is om plaats te bereiden voor ons (Joh. 14:2,3).
We lezen in de gelijkenis dat Hij terug zal komen en afrekening met ons zal houden.

slaven   => zij die gekocht en betaald zijn door het bloed van de Here Jezus.
(1Petr.1: 19; 1Kor.6:20)

zijn bezit    => wat wij in Christus ontvangen hebben om er rentmeesters over te zijn.
(1Petr.4: 10)
De Here Jezus vertrouwt ons Zijn bezit toe. Hij geeft ons verantwoordelijkheid naar gelang van onze bekwaamheid. En daar zullen we als rentmeesters eens verantwoording voor moeten afleggen.
Talenten = geestelijke verantwoordelijkheden (in gezin, gemeente en maatschappij).
Bekwaamheden = dat wat we kunnen; het zijn in principe eigenschappen die ontwikkeld kunnen worden.  (Paulus schrijft in 2Tim.2:15, maak er ernst mee.)

Voorbeelden van vragen die men zichzelf kan stellen:
o als men goed kan zingen: is het mijn talent (verantwoordelijkheid) lid van het zang koor te zijn?
o als men kan dirigeren: is mijn talent de verantwoordelijkheid een koor in de Gemeente te leiden?
o ben ik sportief, creatief, handig:  is mijn talent, clubwerk of iets dergelijks?
o heb ik een gezond sterk lichaam:  is mijn talent de verantwoordelijkheid voor hulpverlening, schoonmaken?
Zo zijn er bekwaamheden en verantwoordelijkheden (talenten) op allerlei mogelijke terreinen:
- goed kunnen praten - mensen van Jezus vertellen, evangeliseren;
- goed met kinderen/jeugd omgaan -  zondagsschool, jeugdwerk;
- praktische handigheid - onderhoud, hulpverlening;
- zakenman - geld verwerven voor de gemeente; enz. enz.

Wij zijn rentmeesters aan wie kostbaar bezit (de gemeente, het Lichaam van Christus), toevertrouwd is. Waar het op aan komt is de inspanning die men zich getroost om het talent te beheren. Die inspanning waarmee men zijn verantwoordelijkheid draagt wordt beloond door het Hoofd van het Lichaam.De gelijkenis in Mattheus 25 spoort ons aan met de talenten (verantwoordelijkheden) zaken te gaan doen, te gaan handelen. Een zakenman wil geld verdienen en houdt dat doel goed in het oog. Daarbij zal hij nagaan welke mogelijkheden hij heeft om die voor zijn doel te benutten. Zakenmensen werken dikwijls samen om tot grotere winst te komen.
   
Toepassing op een Gemeente:
o We kunnen door bundeling van de krachten een grotere prestatie te leveren (Ef. 4:3).
Stel een gemeente van 100 leden, met één vrijgestelde voorganger en vijf oudsten. De leden hebben elk één talent, de oudsten elk twee en de vrijgestelde voorganger vijf. Totaal aantal talenten: raad (1 x 5 + 5x2 ) + gemeente (100 x 1) = 115 talenten

o We moeten het doel in het oog houden: Jezus Christus, de opbouw van de Gemeente, het Lichaam van Christus. Dat kan inhouden: groei in aantal, door redding van zondaars (Hand.2:47), groei in diepgang door Hem beter te leren kennen (Ef.4:14,15), zending en evangelisatie enz.

o Gebed is ook een verantwoordelijkheid. (een talent!)
Alzo gij lieden ook medearbeidt voor ons door het gebed, opdat over de gave, door vele personen aan ons teweeggebracht ook voor ons dankzegging door velen gedaan worde. (2Kor. 1: 11 SV)


Gaven
In of naast deze bediening kan het zijn dat de Heilige Geest speciale gaven uitdeelt, bv om te genezen, te profeteren, boze geesten uit te drijven, enz.
Gaven zijn bijzondere toewijzingen van de Heilige Geest in bijzondere situaties.
Gaven = eigenschappen door de Heilige Geest gegeven om de gemeente te dienen; het kunnen ook personen zijn (Ef.4:11,12; Ps. 104: 10)
N.B.
- Gaven kunnen nagebootst worden door de Satan! Speciaal in de tijd vlak voor de wederkomst van de Heere Jezus zullen er komen: krachten, tekenen, wonderen (2Thess.2:9); profetie, tekenen, wonderen (Mat.24:24, Marc. 13:22); profetie, uitdrijven boze geesten, krachten (Mat.7:22).
- Gaven zeggen niets over de geestelijke toestand van de drager. Bileam kon ook profeteren (Num.23 en Num.24) en zijn ezel kon spreken! (Num.22:28)printvriendelijke afdruk