Vergeven, zonde - wat zegt de Bijbel ?

De Bijbel spreekt over vergeving schenken en zonde belijden !
• Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. (Kol.3:13)
• Heb uw vijanden lief, doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u belasteren. (Luc.6:27,28)
• Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1Joh.1:9)

Vergeving schenken is van levensbelang

• Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. (Mat.6:12)
In deze bede vragen we of onze hemelse Vader ons net zo wil vergeven als wijzelf de mensen vergeven die ons wat aandoen.
We kunnen dit gebed zien als een smeekbede om kracht om de ander te kunnen vergeven, want er hangt een oordeel boven ons hoofd als we dat niet doen.
De Here Jezus waarschuwt voor het gevaar van niet vergevingsgezind te zijn:
• “Want als u  de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal  uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.”(Mat.6:14,15)

In de gelijkenis over de vergeving legt de Here Jezus uit wat er gebeurt als we de ander niet vergeven.
• En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. (Mat.18:34,35)
Door niet te vergeven vallen we in de hand van de 'pijnigers', dat zijn geestelijke machten die ons lastig gaan vallen.
We kunnen dat merken aan de uitwerking in onze geest, onze ziel en ons lichaam.
- in onze geest: geen behoefte aan Bijbellezen, geen gebed;
- in onze ziel: verbittering, teleurstelling, kritiek, ontevredenheid, minderwaardigheidsgevoel;
- in ons lichaam: ziektes.

Gezond worden door elkaar te belijden wat verkeerd gedaan is.

Jacobus schrijft in zijn brief over de gevaren van de tong (roddel), hartstochten en begeerten en wijst op de uitweg:
• Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. (Jac. 5:16)
Dit 'gezond worden' slaat in de eerste plaats op de geest:
- het gelovig gebed zal de zieke behouden ……
Daardoor wordt onze ziel weer omhoog gericht:
- ….en de Heere zal hem weer oprichten.( Jac.5:15).
De vrucht van de Geest kan groeien in onze ziel waardoor we rust ervaren.
Die rust is heilzaam voor ons 'zeer wonderbaarlijk gemaakte' lichaam, doordat de stofwisseling niet verstoord wordt door verkeerde leefwijze, voeding, enz
Daardoor kunnen vele ziektes voorkomen worden.
(zie Voorbede Jacobus5 op www.dewegwijzer.net)
printvriendelijke afdruk
Voorbede Jacobus5