Wegwijs in het woord
WAT ZAL IK LEZEN?

WAT LEERDE JEZUS CHRISTUS OVER....

HET ABC VAN DE BIJBEL

EEN PAAR GOEDE RAADGEVINGEN
…WAT ZAL IK LEZEN..???

ALS IK ZORGEN HEB     
Ps. 46  Matth.6:25-34  Philp.4:6  Hebr.13:5  1Petr.5:7  2Tim.4:16-18

ALS IK GEEN VREDE IN MIJN HART HEB......
Ps.1:1-2  Ps.4:8  Ps.37:4  Ps.86:5  Luc.10:38-42  Joh.14:16  Joh.14:1-3  Rom.5:1-5  Philp.4:6-7

ALS IK BEHOEFTE HEB AAN GODS BESCHERMING…
Ps.27:1-6   Ps.84:12   Ps.91  Ps.23   Matth.10:24-31   Rom.8:31-39  Philp. 4:19

ALS IK DANKBAAR BEN...
Ps.65  Ps.84  Ps.92  Ps.100  Ps.103  lThess.5:18  Hebr. 13:15

ALS IK GEESTELIJK ACHTERUIT GA.....
Ps.6  Ps.51  Ps.139  Matth.26:33v  Marc.14:29-31  Joh.21:15-22  Rom.8:35-39  1Cor.10:12-14

ALS IK IN DROEFHEID VERKEER...
Ps.40     Ps.42  Ps.43  Ps.51  Joh.14  Rom.8:34-39  1Cor.15:51-58  2Cor.1:3-4  1Thess.4:13-18  Hebr.12:6-13

ALS MENSEN MIJ TELEURSTELLEN...

Ps.27     Ps.35  Ps.41 :8-12  Ps.55  Ps.118:8-9  Matth.10-21-31  Luc.17:3  Joh.14:1-4  Hebr.11:8-16

ALS IK IN VERZOEKING KOM
Ps.1  Ps.73:2-28  Ps.119:9  Ps101  Luc.21:33-36  Rom13:13-14  1Cor.10:13  Philp.4:8  Jac.1:12

ALS IK ZIEK BEN EN HET MOEILIJK HEB....
Ps.32  Ps.38  Ps.41:2-4  Ps 91  Matth.26:39  Rom5:3-5  2Tim.2:3  Hebr.12:1-11  Jac.5:11-15  Rom.8:28

WAT LEERDE JEZUS CHRISTUS OVER .. ..

Begeerte            Matth,16:24-27
Bevrijding            Joh.8:31-36
Broederliefde            Joh.13:34-35
Bijbellezen            Matth.22-29 en Luc.24,.44-45  Joh. 5:39
Christelijk getuigenis    Matth.5:13-16
Christelijke vriendschap    Joh.15:12-15
Dood                Luc.16:19-31 Joh.11:17-26
Doop                Matth.3:15 Matth.21:25 Matth.28:19 Marc. 16:16
Droefheid            Joh.14:1-3 en 16:22
Echtbreuk            Matth.5:27-32 Marc,10:11-12
Eed                Matth.5:33-37
Eerlijkheid            Matth.21:18-31
Eeuwig leven            Joh.5:24 Joh,11:25
Eïqengerechtigheid         Luc.18:9-14
Gebed             Luc.11:1-13 Matth.7:7-12
Gehoorzaamheid         Matth.7:21-23 en Joh.14:15-24
Geldzucht            Luc.12:16-31
Geloof                Matth.8:5-13
Geluk                Matth.5:3-12
Gemeente            Matth.16:18
Haat                Matth.5:43-48
Huichelarij             Matth.23:27-28
Huwelijk            Marc.10:2-9
Kritiek                Matth. 7:1-5
Nederigheid            Joh.13:2-17
Overvloedig leven        Joh.10:10-18
Plicht                Luc.20:21-25
Rechtvaardiging        Joh.3:13-21
Trouw                Matth.6:22-24
Twijfel                Matth,14:28-31
Vergeving            Matth.18:21-35
Verontschuldigingen        Luc.14:15-24
Vertrouwen            Joh.14:1-3
Volharding            Marc.13:5-13
Vijanden            Matth.5:43-48
Zonde                Joh.8:24, 34-36

HET ABC VAN DE BIJBEL

A.    WAAR HET IN DE BIJBEL OM GAAT.
1.     Joh. 3:16   1Joh, 4:16     God heeft de mensen lief.
2.     1Tim. 1:15 Luc. 19:10 Om Ons te redden zond God zijn Zoon, Jezus,
3.     Rom.3:10-12 Rom.3:23-24 1Tim.2:3-6 Alle mensen staan schuldig tegenover God, maar Gods liefde gaat uit naar allen, om te redden en te vergeven.
4.    Joh. 3:17-18 1Joh.1:7-10 1Joh.2:1-2 Aanvaarden, geloven dat Jezus onze schuld tegenover God verzoende, betekent. dat wij niet veroordeeld zullen worden.
5.    Matth.10:28 Hebr.12:28   Er zal een oordeel zijn, maar niet voor hen die in Jezus geloven.
6.    Joh.14:1-3 1Thes.4:15-17  2 Petr.3:13  Voor hen die geloven.is er een grootse toekomst bereid

B.    DE MENS KAN EEN NIEUW LEVEN KRIJGEN
1.    Joh.3:3-7 Een nieuw leven is nodig.
2.    2.Cor.5:17-18    Een nieuw leven kán, door te geloven in Jezus.
3.    Matth.6:10    Het nieuwe leven wordt gekenmerkt door deze houding:"Uw wil ….”
4.    Ef.4:17-32    Het verschil tussen vroeger en nu moet te merken zijn.

C.HET NIEUWE LEVEN EN DE DOOP

1.     Rom.6:3-4 Marc.16:16 Titus 3:4-7    De doop hoort er bij, als teken van Gods vergeving en het nieuwe leven dat we met Jezus begonnen zijn.
Gal.3:27 Wie gedoopt wordt doet metterdaad het nieuwe, reine kleed aan.

D.    HET NIEUWE LEVEN IS EEN STRIJD.

1,    Rom.6:8-13  Rom.8:7-8 1Tim.6:11-12    Het is een strijd tegen de zonde in ons.
2.    Rom.8:37-39 Gal.5:16-17    Matth.28:20    Geen strijd in eigen kracht, maar met Gods hulp, door de Heilige Geest.
3.      2Tim.4:7-8  Een strijd met als prijs Gods overwinnaarskrans.

E.    WE STRIJDEN SAMEN.
1,    1Cor.12:12-21 Joh.15:11-13  Hebr, 10:24   In de gemeente steunen en bemoedigen we elkaar.
2.    Jac.6:16 We bidden voor elkaar.

F.    WE LEVEN VANUIT GODS BELOFTEN.
1.    Titus 2:13-14 Hand.1:11    Jezus komt terug.  
2.    1Thess.4:13-18 Gods kinderen zullen opstaan uit de dood.
3.    2 Petr.3:13 Openb.20:1-5 Rom.8:18-23  God zal een nieuwe aarde scheppen zonder zonde en leed.


G.    WE HEBBEN EEN TAAK IN DE WERELD.

1.    Hand. 1:8 Matth.28:19 Gods evangelie verkondigen.
2.    Titus 3:14 Ef.2:10  Gal. 6:10    Gods liefde doorgeven in woord en ...daad
3.    Matth.5:13-16     Licht verspreiden en God verheerlijken.

H.    WE MOGEN LEVEN ZONDER ANGST

1.    2 Kon.6:15-18 Hebr.13-.5-6    Met God zijn we altijd in de meerderheid.
2.    Ps.23 Joh.10:7-15  We hebben een goede Herder.
3.    Rom.8:282Tim.4:17-18  God houdt de touwtjes in handen ook als 't donker wordt.

I.    LEVEN MET DE BIJBEL.
1.    Matth.4:1-11 Ps.119:1052Petr.2:19-21  De Bijbel is betrouwbaar, want zij is het woord van God.
2.    Ps.119:9    Onmisbaar voor de jeugd.
3.    Ps.119:99-104 Er is geen levenswijsheid zonder de Bijbel.
4.    Joh.5:39  De Inhoud van de Bijbel is Jezus!
5.    Luc.4:16-21 Geen evangelie buiten de Bijbel om,


J.    LEVEN MET EN DOOR DE HEILIGE GEEST
1.    Joh.3:6 Titus 3:4-5    Het nieuwe leven is het werk van de Heilige Geest Hij bewerkt de wedergeboorte de vernieuwing.
2.     1Cor.12:3  Door de Heilige Geest herkennen en erkennen we Jezus als Heer.
3.     Rom.8:15-16    De Geest geeft zekerheid.
4.     Rom.8:12-14    We moeten ons laten leiden door de Geest.
5.     Hand. 1:8  Alleen in de kracht van de Heilige Geest kunnen we de strijd aan.
6.     1Cor.2:10-12    De H.Geest geeft oog voor Gods geschenken.
7.     Ef.4:30  Ongehoorzaamheid bedroeft de Geest en is tot schade voor ons leven met de Heer.

K.    VOLHOUDEN IN DE STRIJD.
1.     Matth.24:13  Volhouden is nodig.
2.     Luc.22:31-32    Volhouden is mogelijk omdat Jezus voor ons bidt
3.     Matth,l4:29-31 Jezus is er altijd.
4.     1Cor.16:13  Niet kleinzerig zijn.
5.     1Cor.10:12-13 Een geweldige garantie.
6.     Hebr.12:12-13 Houdt de toekomst voor ogen.

L.     EEN LEVEN VOL AANBIDDING.
1.     Col.3:16  (Samen) God prijzen maakt rijk,
2.    Ps,34:2-5  God antwoordt op het gebed, dáárom past ons aanbidding.
3.    Hand.16:25-26  God aanbidden" zelfs in de moeilijkheden.
4.     Openb.5:8-14    Ere zij het Lam Gods!
5.     2Tim.4:16-18    God is getrouw! Prijs Hem.

M. EEN LEVEN VAN GEBED.
1.     Philp.4:6    Zeg álles een de Heer.
2.     Luc.18:1-8    Blijf bidden!
3.     Luc.18:9-14    Hoe bidden niet en wel moet en mag.
4.     Matth.7:7-11    God hoort en verhoort op zijn wijze en tijd.
5.     Joh.15:16    De sleutel tot vruchtbaar gebed.
6.     Rom.8:26-27    Ook bij het bidden helpt de H. Geest.
7.     Rom.8:33-34    Jezus bidt voor ons.
8.     Ps.34:2-7    Houdt uw gebedsverhoringen niet voor u.
9.     Jac.5:16    Bidt voor elkaar.
10.     1Tim.2:1-2    Een ruime blik tijdens het gebed is nodig.
11.    2Thess.3:1-2    Vergeet de evangeliepredikers niet.
12.    Jac.5:16-17    Verwacht iets van uw gebed: God luistert!

N. LEVEN ALS RENTMEESTERS

1.     Spreuken 3:9-16  God eerst, ook met uw geld.
2.     Maleachi 3:8vv    Er is moed vertrouwen nodig om te offeren.
3.     Luc.16:9  Doe goed met uw geld, bovenkrijgt u de rente.
4.     1Tim.6:6-12  Geldzucht vreet als de kanker.

EEN PAAR GOEDE RAADGEVINGEN

Wanneer U zou hebben besloten om Jezus Christus in uw leven toe te laten, of wanneer Uw belangstelling voor het evangelie gewekt is dan is het volgende voor U belangrijk om te weten.

U hebt door uw besluit, of door Uw interesse voor het evangelie, God een kans gegeven om U te bevrijden uit de fatale macht van duivel en zonde en U te leiden naar een nieuw leven met geweldige mogelijkheden en rijkdommen.
Maar de duivel Gods tegenstander en, uiteindelijk, ook onze vijand, zal u zeker niet zonder meer loslaten. Hij zal proberen om zijn verloren gegane of tanende macht in Uw leven te herstellen. Onderschat zijn macht nooit!

Als u iets tegen hem wilt kunnen uitrichten vergeet dan de volgende dingen nooit.

GOD IS MACHTIGER DAN DE DUIVEL. Hij kan en wil U staande houden in Uw nieuwe leven. Daartoe biedt Hij U verschillende wapens aan in de strijd tegen satan en zonde en de ontmoediging die iedere gelovige op zijn tijd bedreigt,

In de eerste plaats is er: HET GEBED. U mag alles aan God zeggen en om alle steun vragen die U nodig hebt. Hij luistert en helpt. Vertrouw op Hem en zijn beloften

Dan is daar ook: DE BIJBEL. Alles wat wij kunnen en mogen, maar ook móéten weten aangaande Gods verlossingswerk in Jezus Christus, vinden we in dat boek Niemand kan U meer vertellen over deze dingen dan de Bijbel te zeggen heeft. Het is het betrouwbare Woord van God. Lees er in. Doe het dagelijks. Het in dit boekje vermelde Bijbel-leesrooster, kan u, hopelijk, goede diensten bewijzen bij het zoeken en vinden van de weg.

We noemen ook: DE GEMEENSCHAP, het contact met andere gelovigen in kerkdiensten bijbelbesprekingen, bidstonden en persoonlijke ontmoetingen. Wanneer U die gemeenschap zoekt, zal blijken hoeveel steun en blijdschap God U langs die weg gevend wil.

Eén ding willen we hier, ter waarschuwing, ook even noemen. Staar U niet teveel blind op de fouten van andere gelovigen. Ook een gelovige kan zondigen en …..hij doet het ook dikwijls. Daardoor kan hij tegenvallen en pas tot het geloof gekomen mensen teleurstellen. Langs deze weg heeft de satan al veel mensen weer van de weg met Christus afgekregen. Zie op Hem, die niet teleurstelt: Jezus. En aanvaard om, Hem de ander, ook als hij zondigt. U hebt, op Uw beurt ook nodig aanvaard te worden zoals u bent.

Wat we niet mogen overslaand, is DE DOOP. In de soms ontmoedigende strijd tegen de zonde, biedt de doop ons een geweldige steun. Want in en door de doop verzekert God ons, dat onze zonden voor altijd afgewassen, vergeven zijn. We zijn en blijven, in Gods ogen, nieuwe mensen.

Vergeet ook niet HET GETUIGENIS. Hebt U door Jezus, het nieuwe leven ontvangen, de zekerheid, dat U Gods kind bent?  Getuig daar dan van!  Vertel er over aan anderen. Het zal Uw blijdschap en zekerheid groter maken, doordat U intenser gaat ervaren wat God U heeft gegeven.

Schaf U goede bijbelse LECTUUR aan. Het zal Uw inzicht in het evangelie en het leven met de Heiland, vergroten. Op veel plaatsen ook in onze woonplaats zijn evangelische boekwinkels, waar u terecht kunt.

En, tenslotte, hebt U vragen? Tob er niet mee rond, maar tracht er met een andere, misschien meer ervaren gelovige over te spreken. Een predikant zal u ook graag met raad en daad terzijde staan.

HOME
printvriendelijke afdruk