Aanbidden
Joh.4:23,24    Aanbidden in geest en in waarheid.
Dat betekent: ons niet anders voordoen dan we zijn. We hoeven dus geen mooie woorden te spreken of in een verheven stemming te zijn. Aanbidden doen we met ons hart, het kan zelfs woordeloos zijn.

Voorbeelden:
o Jakob     
Hebr.11:21 …heeft aangebeden, leunende op het uiteinde van zijn staf
Jakob (oplichter, bedrieger); licht Ezau en Laban op en bedriegt Izaäk.  
Wordt ook zelf bedrogen door Laban (krijgt Lea ipv Rachel), door Rachel (verbergt terafim) en door zijn zonen (met betrekking tot Jozef).
Jakob:
- zijn leven is beeld van de weg van de Heilige Geest in het leven van een mens;
- is na Pniël veranderd, moet leunend op zijn staf, zijn eigen ik is gebroken (Gen.32);
- kan tenslotte zegenen (Farao Gen.47:7,10; zijn zonen Gen.49)
Men leert aanbidden als eigen ik gebroken is

o David    
2Sam.15:32; …… dat hij aldaar God aanbad (St.Vert.)
Na de zonden overspel met Batseba, moord op Uria (2Sam.11), komen de gevolgen:
- sterven baby (2Sam.12), Amnon (2Sam.13), Absalom (2Sam18), Adonia (1Kon.2)
- incest Amnon/Tamar (2Sam.12), overspel Absalom (2Sam.16).
David:    - verootmoedigt zich: hoofd bedekt, nazireeër, onderworpenheid (2Sam.15:30)
- aanvaart het oordeel (2Sam.12:20 dood baby); (2Sam.16:10 vervloeking door Simeï)
Men kan aanbidden als men zijn hoofd buigt onder de gevolgen van de zonde

o Gideon
    
Richt.7:15; ….. boog hij zich in aanbidding neder.
Situatie:
- overmacht (120.000+15.000) tegenover Gideons bende (300)
- in legerplaats van de vijand (˜ midden tussen problemen)
Men aanbidt als men ziet hoe Gods Geest iets werkt.

o Josafat     
2Kron.20:18  …boog Josafat zich neer……om de Here te aanbidden.
Situatie:     
- een grote vijandige menigte (vs 2)
- de hele gemeente in gebed verenigt (vs 5, vs 13)
- men gelooft Gods woord (vs 14, 18)
Men gaat aanbidden als men Gods Woord voor waar aanneemt.

o Nehemia    
Neh.9:3 … deden zij belijdenis en aanbaden de Here, hunnen God (SV)
Situatie:    
- na 70 jaar teruggekeerd uit ballingschap in Babel;
- voorlezing van de thora (8:9);
- belijdenis van zonden (9:2)
- afscheiding van de vreemdelingen.
Men kan aanbidden na belijdenis van zonden.

o Jezus        
Mat.4:10 Luc.4:8 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.
Aanbidden hangt samen met dienen en buigen voor goddelijk gezag.

Conclusie:

Aanbidden hangt samen met verootmoedigen, dwz zich neerbuigen, zich vernederen, ter aarde geworpen zijn. We gaan aanbidden als we aan het eind van onze eigen krachten zijn, onze zonden belijden, ons verootmoedigen voor God en in volledig vertrouwen op God en zijn Woord gaan zien en doen naar Zijn wil.

Gedicht van N.C.Otgaar.
Aanbidding dat is: Jezus zien los van onszelf en de aardse dingen. Aanbidding dat is: woordeloos in 't hart een lof- en danklied zingen voor Hem die van de Vader kwam om ons te geven eeuwig leven,  maar daartoe moest Hij op het kruis Zichzelf als heilig Offer geven.
Aanbidding dat is: zwijgend voor God, onze Vader, nederknielen, ontroerd in woordeloos gebed met blijde dank in onze zielen, Hem laten zien wat in ons leeft: een onuitsprekelijk verlangen naar 't ogenblik dat Hij volmaakt van ons aanbidding zal ontvangen.  
 
JdH 539:3
'k Aanbid in alles Uwe wil! - Of Hij mij vreugd breng' of een kruis; - Hij is altijd het best voor mij; - Mijn ziel vindt in Hem haar tehuis. - Al wie volkomen vrijheid wens', - Die overschrijde nooit zijn grens.
printvriendelijke afdruk