Antroposofie
Antropos=mens sofia=wijsheid. Antroposofie betekent dus menswijsheid. Een belangrijk denkbeeld is de reïncarnatiegedachte. De grondlegger van de hedendaagse antroposofie is Rudolf Steiner (1861-1925)1
Hij was paranormaal begaafd en zag dingen en wezens die anderen niet konden zien.
De antroposofie heeft vele facetten, onder meer in land- en tuinbouw (werken volgens de stand sterren en maan), pedagogie, geneeskunst en op sociaal en politiek terrein. Door alles heen werkt het intuïtieve, het bovennatuurlijke. Het is voor de leden de antroposofische vereniging dan ook belangrijk zich te bekwamen in buiten zintuiglijke waarneming om tot een goed resultaat te komen.
Steiner ontwikkelde het zogenaamde vierledig mensbeeld met analogieën in natuurrijken:
1. het fysieke lichaam is analoog aan het mineralenrijk;
2. de ether of het levenslichaam komt overeen met het plantenrijk;
3. het zielelichaam of astraallichaam is analoog aan het dierenrijk;
4. het "ik" komt overeen met het mensbewustzijn, de wil, het geestelijk aspect._
Naderhand is dit vierledig mensbeeld uitgebreid tot een negenledig mensbeeld. In de antroposofie wordt ook ruime aandacht besteed aan een hemelse hiërarchie waarin de engelen een belangrijke plaats innemen. Zo wordt de aartsengel Michaël gezien als dezelfde persoon als Christus. Men weet zelfs bijbelteksten aan te halen waaruit dat zou blijken...........
Uit: Rianne van der Smitte; Twee Heren. ISBN 9060675681 Uitg. Gideon
Te midden van de vele niet-Christelijke leringen bevindt zich er één die in onze tijd bijzondere aandacht vraagt: de Anthroposofie. Evenals de Rozekruisers, Theosofen en Vrijmetselaars, waarmee het vele raakpunten heeft, pretendeert deze beweging een bijzondere leer te brengen die, door dóór te dringen tot de innerlijke, verborgen kern van de mens, deze zichzelf leert kennen ("Ken uzelf") en te verbeteren-Uiteraard buiten de oproep tot persoonlijke bekering en relatie tot God door Jezus Christus.
Wij zullen in deze brochure enkele van de kennelijk elkaar rakende en kruisende leringen bespreken. Zij hebben gemeen dat zij leren dat de innerlijke mens een geestelijke mens is en de kennis die hij verwerft daarom dan ook een "Geesteswetenschap" is te noemen. En dit is dan ook de naam die de gedachte van de Anthroposofie uitdraagt: de Geesteswetenschap. Het ontwikkelt de vermogens, die in de mens latent aanwezig zijn, -occulte of geheime krachten-in zo sterke mate, dat hij in de onzienlijke wereld kan opereren. De Anthroposofie is, -althans aan de oppervlakte, een geloofs-richting, die zeer veel aanhangers heeft, op wier gedrag niets is aan te merken, en vaak een voorbeeldig leven leiden. De voedingsleer der Anthroposofie doet in menig opzicht denken aan de Bijbelse voedingswetten, en ook in de homeopathie spelen de aanhangers hiervan een goede en positieve rol. Evenzo in enkele andere wetenschappen. Wij willen dan ook in gene delen individuele aanhangers der Anthroposofie kwetsen, maar willen slechts wijzen op de inhoud der leer, vooral ook op de achtergrond van de door hen zo geëerde "geestelijk leider", die de Bijbelse waarheden-het moet nu eenmaal gezegd worden-op subtiele wijze placht te verdraaien. Het kan niet anders of de achtergrond van de oprichter, Rudolf Steiner, moet doordringen in de door hem gebrachte leer, ook als de leden zich hiervan niet bewust zijn.
Uit:  ANTHROPOSOFIE IN HET LICHT VAN DE BIJBEL.
Door J.I. van Baaren   Intern. Copyright 1978 Evangelische Wereld Pers ISBN 90 7000 543 3

Zie ook: http://www.stichting-promise.nl/artikelen/magnetisme-en-kosmische-energie/antroposofische-geneeskunst.htm
Antwoorden