Besnijdenis in het Nieuwe Testament

1. Er zijn immers gesnedenen, die zo uit de moederschoot geboren zijn, en er zijn gesnedenen, die door de mensen gesneden zijn, en er zijn gesnedenen, die zichzelf gesneden hebben, ter wille van het Koninkrijk der hemelen. Die het vatten kan, die vatte het. (Mat.19:12)

Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat de Here Jezus het zou hebben over castratie.
Hoe zou de Heer kunnen spreken over een zichzelf castreren ter wille van het "Koninkrijk der hemelen”? Dergelijke mannen mochten destijds niet in de tempel komen.

De Here Jezus spreekt hier over de geestelijke toestand van de mens, over het besneden zijn van het hart. Vanuit die geestelijke toestand kan men al dan niet begrijpen (vatten) wat Hij zegt over het verschil tussen echtscheiding en overspel/hoererij.

De uitleg is dan als volgt:
a. Er zijn mensen die al vanaf hun geboorte de Here Jezus toebehoren. Of ze nu wel of niet trouwen, hun aandacht is in de eerste plaats op de Here Jezus gericht.
b. Er zijn mensen die door de prediking van mensen zich gedrongen weten om niet te trouwen of te hertrouwen.
c. Er zijn mensen die bewust tijdens hun leven een radicale bekering meemaken en zich helemaal aan hun Heer wijden en afzien van een huwelijk of een hertrouwen.

Door het oog te houden op het Koninkrijk der hemelen krijgt men kracht ongetrouwd te blijven en leert men het onderscheid tussen:
- seksueel verlangen (van het lichaam),
- verliefdheid (van de ziel) en
- liefde en Bijbelse verbondsluiting in een huwelijk (een zaak van de geest).
Gods Woord geeft onderscheid tussen ziel en geest (Hebr.4:12).
Deze tekst is alleen geestelijk te verstaan (1Kor.2:14), het vereist een geestelijke besnijdenis (Col.2:11), daarom zegt de Heer: Die het vatten kan, die vatte het.

2. Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken! (Gal.5:12)

Hoe zal deze tekst verstaan zijn door de Joden tot wie Paulus zich richtte.
Zij waren bekend met wat in de Thora geschreven stond.

Een onbesnedene, een mannelijk persoon van wie de voorhuid niet verwijderd is, moet uit de gemeenschap gestoten worden, omdat hij het verbond verbroken heeft. (Gen.17:14)

Het Hebreeuws zegt dat de straf voor het niet besnijden van de nakomelingen van Abraham is: kareet, letterlijk betekent dit: snijden, en dat houdt in: afgesneden zijn van je volk.
Een interessante woordspeling: als je je mannen niet besnijdt, zal je afgesneden worden van je volk. Juist door het wegsnijden van de voorhuid, voorkwam men dat men weggesneden werd van het volk Israël en het Verbond met God.

Nu de tekst:  Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken! (Gal.5:12)
Bij de Joden zal niet-besnijden ingehouden hebben dat ze afgesneden waren van hun volk.
Het lijkt dat Paulus in Gal.5:12 gericht aan Joden  inhaakt op deze woordspeling.

Paulus keert het hier om door zich te laten besnijden worden ze juist afgesneden van de gemeente en dat zegt hij met de woorden: "Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken!" (ST.Vert.)
De andere vertalingen zijn minder duidelijk. De NBV maakt er helemaal wat vreemds van door te spreken over castreren.


printvriendelijke afdruk