De mens een drie-eenheid: geest, ziel en lichaam.
Lichaam en ziel zijn tijdens het leven niet te scheiden, wel te onderscheiden.
Ziel en geest zijn wel te scheiden.

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten. (Hebr.4:12)


De schrijver van de brief aan de Hebreeën verduidelijkt het onderscheid tussen ziel en geest door de vergelijking met gewrichten en merg.
De menselijke ziel waarin de mens met zichzelf te rade gaat door verstand, gevoel en wil wordt vergeleken met gewrichten. De menselijke geest die in contact staat met de onzichtbare wereld wordt vergeleken met het merg.
enerzijds:       ziel,            gewrichten,     overleggingen
anderzijds:     geest,                  merg,             gedachten des harten
Wedergeboorte: een nieuwe Geest.
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.
Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. (Joh.3:5,6)


Bij de wedergeboorte komt er een nieuwe geest (de Heilige Geest) in ons. Nu komt er strijd in een gelovige om de heerschappij: het eigen ik of Christus op de troon.
Als we ziel en geest niet onderscheiden, kan er twijfel ontstaat over het behouden zijn omdat we in verwarring gebracht worden door de innerlijke strijd.
Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkander) zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid,
afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Gal.5:17-22)
Hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij?
Wat gij zelf zaait, wordt niet levend, of het moet gestorven zijn, en als gij zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren, of van iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk Hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam.
…………..
Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht.
Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. (1Kor.15:35-44)
Terug antwoorden
printvriendelijke afdruk