Geboortebeperking; wat zegt de Bijbel?

Inleiding.
In de Bijbel wordt geopenbaard wie God is en wie de mens.
God is Geest en de mens kan door zijn geest contact hebben met de Geest van God. Daarvoor is de mens ook door God geschapen.
Er is echter ook een andere geest die tegen God gericht is; de geest van de antichrist.
Deze geest zoekt ook contact met de mens. Het eerste mensenpaar heeft deze geest toegang verleent in hun denken, waardoor het contact met God verbroken werd en de mensheid in de zinloosheid, eenzaamheid en angst terecht kwam, met als gevolg oorlogen, ellende, enz. Kortom: de zondeval.

Principes.
De Bijbel geeft geen richtlijnen die alle verantwoordelijkheid van de mens wegnemen, maar principes, die de mens zelf zal moeten uitwerken.
Er zijn twee hoofdprincipes:
a.Gods wet samengevat in de tien geboden.
b.De menselijke verantwoordelijkheid.

Conclusie
·Er staan in de Bijbel geen directe richtlijnen voor geboortebeperking. Met de huidige stand van de menselijke kennis zal de mens dus zelf met zijn geweten te rade moeten gaan voor welk aantal kinderen hij de verantwoordelijkheid op zich kan nemen.
·Geboortebeperkende middelen die ingrijpen ná de conceptie, (het samensmelten van zaadcel en eicel), vallen onder het oordeel van het zesde gebod. Bij overtreden daarvan kan men problemen verwachten.
·Onder dit oordeel vallen dus ook vruchtbaarheidsbevorderende technieken zoals in vitro fertilisatie.
·Geboortebeperkende middelen die ingrijpen vóór de conceptie zoals: periodieke onthouding, door medicamenten het hormonale systeem beïnvloeden, en sterilisatie, worden niet door bijbelse verboden getroffen. Uiteraard kunnen deze ingrepen alleen plaats vinden binnen het huwelijksverbond, want seks daarbuiten is zonde tegen het zevende gebod.

Toelichting: geboden en eigen verantwoordelijkheid

a.De tien geboden zijn te zien als waarschuwingsborden.
Te vergelijken met de bordjes voor de kooien van wilde dieren.
Door de waarschuwing te negeren komt men in de macht van de geest die tegen God is.

b.De mens is geen dier dat alleen volgens instincten, het hormoonstelsel, mag handelen. De mens heeft het vermogen te denken en keuzes te maken.
De mens als denkend wezen zal zelfstandig keuzes moeten maken en is daarvoor ook verantwoordelijk. Voor de gevolgen zal men aansprakelijk gesteld worden en verantwoording moeten afleggen.

De kwestie geboortebeperking.
De Bijbel geeft hierin geen eenvoudig gebod van wel of niet mogen. De mens zal dus zelf een aantal mogelijkheden moeten overwegen, bijvoorbeeld:
- een onbeperkt aantal kinderen;
- kunstmatige bevruchting als het van nature niet gaat;
- voorbehoedsmiddelen;
- sterilisatie;
- abortus;
enz.
Elke keuze heeft gevolgen. En die gevolgen zitten onverbrekelijk vast aan de keuze.

Bij de keuze zal men uiteraard niet de waarschuwingsborden van de tien geboden willen overschrijden.
Dus valt de keuze abortus af, want er staat geschreven: Gij zult niet doden. (Ex.20:13)
Wat betreft de keuze voor het aantal kinderen zal men onder ogen moeten zien of men de verantwoording kan dragen van het kinderen opvoeden; nageslacht met genetische afwijkingen enz.
Wat betreft het kunstmatig bevruchten zal men moeten overwegen of dit tegen de natuur ingaan naar Gods wil zal zijn of niet, enz.
Wat betreft voorbehoedsmiddelen zal men zich moeten informeren hoe ze werken. Middelen die na de conceptie werken, zijn in feite aborterende middelen en gaan dus tegen het zesde gebod in. enz.
zie geboden