Genetische manipulatie.
Wat is een bijbelse visie?

Bij genetische manipulatie plaatst men stukjes erfelijk materiaal van de ene soort A in het erfelijk materiaal van een andere soort B. Daardoor krijgt B sommige gewenste eigenschappen van soort A.
Men kan daardoor bijvoorbeeld een bepaalde graansoort beter bestendig maken tegen schadelijke insecten. Of bijvoorbeeld kippenvlees sappiger maken door stukjes van het erfelijk materiaal van en varken in het erfelijke materiaal van een kip te zetten.

Men vermengt dus de soorten die op natuurlijke wijze niet met elkaar te kruisen zijn.
Wat zijn mogelijke risico's en wat valt daarover te lezen in de Bijbel?

Politieke gevolgen
De boeren kunnen niet meer hun eigen natuurlijke zaaizaad oogsten, maar worden voor de hybride zaden afhankelijk van de gentech bedrijven.
Gevolgen voor de gezondheid
Aanwezigheid van genetisch materiaal van bijvoorbeeld pinda's in andere plantaardige producten kan grote problemen geven voor mensen die allergisch zijn voor pinda's.
Gevolgen voor het milieu
De genetisch gewijzigde soorten zouden natuurlijke soorten kunnen verdringen met als gevolg verarming van de biodiversiteit.
Filosofische consequentie
Genetische manipulatie lijkt (evenals in vitro vertilisatie, draagmoederschap enz) een logische consequentie van de evolutieleer. De mens neemt zelf de de ontwikkeling van de soort ter hand. De richtlijn daarbij zal de visie van de meerderheid of de machthebbers zijn.

Wat valt er over vermening van soorten te lezen in de Bijbel?

Gen.1:11En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten, op de aarde; en het was alzo.
Gen.1:21Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
Gen.1:25 En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

Genetische manipulatie is een drastische ingreep op de scheppingsorde. In principe komt het neer op vermenging van soorten en daarover staat in Gods Woord een duidelijke richtlijn:

Lev.19:19 Mijn inzettingen zult gij bewaren, gij zult van uw vee niet twee verschillende soorten laten paren, uw akker zult gij niet met tweeërlei zaad bezaaien, en een kleed, uit tweeërlei stof vervaardigd, zult gij niet dragen.
printvriendelijke versie