- Wat is christelijke vrijheid
- Onderscheiden zaken: geaardheid en leven volgens die geaardheid
- Hoe als gemeente handelen

Christelijke vrijheid
Jezus dan zeide : Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden Hem: Wij zijn ……nooit iemands slaven geweest; hoe zegt Gij dan: gij zult vrij worden?
Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig.
Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. (Joh.8:31-36)
De kernvraag is dus:
Willen we werkelijk vrij zijn; dus ook geen slaaf van ons lichaam (hormoonstelsel) zijn?

De Here Jezus zegt: Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren. (Joh.14:15)
Het doel van de wet was en is: vrijheid. De wet waarschuwt daarom tegen zaken die ons in slavernij brengen. De geboden zijn te vergelijken met waarschuwingsborden bij kooien van wilde dieren. Door overtreden komen we op gevaarlijk terrein en raken we onze vrijheid kwijt. (zie de tien geboden beoogden de vrijheid van de mens.)
Ik ben de Here. En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het. (Lev.18:22)

Geaardheid en leven volgens die geaardheid
Kenmerk van een mens is de wil, die de mens in staat stelt te kiezen.
Sex is heel natuurlijk bij zowel mensen als dieren, maar niet zo nodig als eten en drinken. Zonder eten en drinken kan men niet leven; zonder sex wel.
Of men nu een sterke heterosexuele geaardheid heeft of een homofiele geaardheid of welke andere geaardheid ook, als mens kan (en zal) men verantwoordelijk gesteld worden voor zijn daden.

Hoe handelen als Gemeente
1. De Waarheid verkondigen.
Dus zonde openlijk van de kansel zonde noemen, want:
God is heilig en zonde brengt scheiding tussen God en de mens.
Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. (Joh.14:6)
Jezus Christus heeft voor onze zonde Zijn bloed gegeven en is voor onze zonde de dood in gegaan.
- Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme?
Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?
dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn;
want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Romeinen 6:7  
- Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.
Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. (Rom.1:26.27)

2. De zondaar met liefde benaderen.
Verschil maken tussen de door God geliefde mens en de zonden die door God zo gehaat worden, dat Hij daarvoor Zijn Zoon geofferd heeft.
Door het praktiseren van homofilie, prostitutie, pornografie, buitenechtelijke sex, enz komt men in slavernij van het lichaam. Deze 'slaven' dienen pastoraal benaderd te worden.

3. Concrete richtlijnen?
- Het is belangrijk te onderscheiden wat een persoonlijke verantwoordelijkheid is ten opzichte van God en de verantwoordelijkheid van plaatselijke oudsten (daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Hebreen 13:17).
- Homosexueel gedrag goedkeuren ligt op hetzelfde vlak als goedkeuren van belastingfraude, stelen, illegaal kopiëren enz. of het goedkeuren van dronkenschap en verslavingen aan bijvoorbeeld alkohol, drugs, porno enz.
- Als men zich aan de Bijbel wil houden zal men mensen, die zich overgeven aan een homosexuele leefwijze, niet kunnen opnemen als lid van de gemeenschap, want dat zou betekenen dat iets wat de Bijbel zonde noemt, officieel goedgekeurd wordt.
- Uiteraard is zo'n persoon wel welkom in de openlijke samenkomsten, want daar klinkt de Waarheid, waardoor mensen in de vrijheid van Christus kunnen komen.
- Het vergt vermogen te onderscheiden tussen zondaar en zonden, zoals Jezus doet.
En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer! (Joh.8:11)
- In alle openheid de standpunten tegen elkaar uitspreken en ieder in zijn waarde laten.
- Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. (2Kor.5:14,15)Homofilie
zie geboden=waarschuwingen
zie: sex genegenheid liefde