HET HUWELIJK een VERBOND
Het bijbelse huwelijk

Bijbelstudie voor verloofden
-  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. (Gen.1:27)
De almachtige God schiep de verborgenheid van man en vrouw, die veruit gaat boven alleen maar het sexuele. De hele mannelijke en vrouwelijke geaardheid zijn een geheimenis.

-  En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. (Gen.2:18)
Het huwelijk was door God bedoeld om het belangrijkste probleem van de mens op te lossen: eenzaamheid. Het huwelijk begint met een behoefte aan gezelschap en vervulling.

-  Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal 'mannin' heten, omdat zij uit de man genomen is. (Gen.2:23)
Het huwelijk is bedoeld om geluk te brengen. Er klinkt een geweldige opwinding uit de woorden van Adam: "Eindelijk heb ik iemand die bij me past! iemand die mij kan aanvullen, die mijn eenzaamheid wegneemt, die me zo dierbaar zal wezen als mijn eigen vlees."

-  Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. (Gen.2:24)
Dit is de meest beknopte en meest omvattende voorlichting, die over het huwelijk te geven is.
Ieder probleem in het huwelijk komt voort uit de verwaarlozing van één van de aspecten van dit gebod.
Het huwelijk begint met een loslaten van alle andere relaties. Zelfs de nauwste relatie die buiten het huwelijk bestaat: die tussen ouders en kind, moet losgelaten worden.
De Schrift maakt duidelijk dat een volwassene zijn ouders moet blijven eren, bijvoorbeeld zorg voor hen moet dragen als dat nodig is. Maar de Schrift leert niet dat een volwassene gehoorzaamheid aan zijn ouders verschuldigd is. Een volwassene is geen verantwoording aan zijn ouders schuldig.
Er moet een loslaten zijn, want de relatie met de ouders mag niet tussen die van man en vrouw komen.

-  Zijn vrouw aanhangen. (Gen.2:24)
Aanhangen, door een sterke band verbonden zijn, vasthouden, suggereert een vastbesloten handeling. Het is niet iets passiefs, maar betekent toewijding met het hele hart.
Dat betekent ook: aan alle andere dingen minder prioriteit geven. Hobbies, interesses, huis, carrière, zaken, talenten, werk in de gemeente, dat alles is minder belangrijk dan het huwelijk. Als men hiertoe niet bereid is, zal men niet de opwindende eenheid van relatie ontwikkelen, die God bedoelde.

Als men handelingen, houdingen, woorden en beslissingen in het huwelijk kritisch wil overwegen dan moet men zich de vragen stellen:
    . Brengt dit ons dichter bij elkaar, of drijft dit ons uit elkaar.
    . Zal het onze relatie opbouwen of afbreken?
    . Brengt dit ons dichter bij elkaar, of drijft dit ons uit elkaar.
    . Zal het onze relatie opbouwen of afbreken?
    . Zal het een positieve of een negatieve reactie oproepen?
    . Drukt het mijn liefde voor en trouw aan mijn partner uit of openbaart het mijn egocentrisch individualisme?

- Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet. (Gen.2:24.25)
Er zijn een aantal elementaire vereisten om aan dit gebod te voldoen:
    . Het huwelijk moet monogaam zijn. De Here Jezus benadrukt dit in Matth.19:5 door te zegge dat die twee één geworden zijn.
    . Het huwelijk is heterosexueel. God heeft één vrouw voor één man gemaakt.
    . God heeft geen schaamte bij sexualiteit binnen het huwelijk geschonken. In het goddelijke patroon voor het huwelijk sluit sexuele gemeenschap zowel fysieke kennis als tedere, intieme, persoonlijke kennis in. Eén in lichaam ziel en geest.
Bijbelse huwelijkssluiting
De Bijbelse volgorde:

1.    Verkering, verloving.
    Vragen om de leiding van de Heilige Geest en zich aan die leiding overgeven.
    Gen.24:63   Izak ging bidden (SV) in het veld, terwijl hij wachtte op Rebecca.
    Matth.1:18  Maria ondertrouwd met Jozef.

2.    Een verbond sluiten voor Gods aangezicht.
    Mal. 2:14   (SV) huisvrouw uws verbond.
    1Kor.7:1 2Kor.11:2 Men is aan een man/vrouw verbonden.

3.    Geslachtelijke vereniging als essentiële eenwording.
    Gen.2:24  tot één vlees.
    Sexueel contact is maar één onderdeel van het eenworden naar lichaam, ziel en geest.
HUWELIJKSPROBLEMEN VOORKOMEN
Een verkeerde start

Basis: bijbelse verbondssluiting voor Gods aangezicht. (In feite een eed van trouw!)

Een eerste vereiste is dat men: één van Geest is.
Vormt geen ongelijk span met ongelovigen. (2Kor.6:14)
Als men niet handelt volgens de richtlijnen van de Bijbel, dus zondigt, wordt het contact met God de Vader verbroken, en ontstaan er problemen in ons leven.
Maar gelukkig kan het contact weer hersteld worden door zonden te belijden en opnieuw de goede weg weer in te slaan.
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1Joh.1:9)
Wat de bijbel zegt over sexualiteit
Hoe kunnen we 1Thess.4:3t/m5 verwoorden in de huidige samenleving
Communicatie
De meeste problemen voor en tijdens het huwelijk kunnen beter aangepakt worden als het paar leert communiceren. Het vraagt inspanning en geduld, om zorgvuldig naar elkaar te luisteren, om elkaar precies te begrijpen en om zichzelf eerlijk uit te drukken in een houding van liefde en wederzijds respect.
Spreken over een houding, gevoelens, frustraties en onzekerheden is even belangrijk als spreken over liefde.
Alle relaties verlopen vlotter wanneer de betrokkenen in staat zijn eerlijk naar zichzelf te kijken. Men is echter geneigd zo'n zelfevaluatie te ontwijken omdat het pijnlijk kan zijn. Niemand van ons houdt er van met persoonlijke fouten geconfronteerd te worden; het is veel gemakkelijker iemand anders te bekritiseren.

Wanneer onenigheid ontstaat tijdens verloving of in het huwelijk, is er de natuurlijke tendens het probleem te ontkennen of de ander de schuld te geven en zijn eigen gang te gaan. Bij sommige mensen komt zelfs nooit de gedachte op, dat ze de problemen misschien wel gedeeltelijk zelf veroorzaken.
Tijdens de verlovingsperiode is het belangrijk dat het paar er aan werkt om zichzelf in een  duidelijk licht te zien.
Daarom volgen nu een aantal onderwepen, die in de verkerings- en verlovingstijd aan de orde gesteld moeten worden. Wanneer jullie ergens problemen mee hebben, raden we aan dit bij het volgende gesprek naar voren te brengen. Dan kunnen we proberen samen een oplossing te vinden.

1.Communicatie met God
Wanneer een zegen gevraagd wordt over een huwelijk, toont men dat er een verlangen is om in contact te komen met God. God is Geest en we kunnen alleen maar naderen in geest en waarheid.

Kunnen jullie samen hardop bidden?
Lezen jullie samen in de Bijbel en praten jullie er met elkaar over?


2.Communicatie met elkaar
In een huwelijk is men aan elkaar verbonden; er is een verbond tussen twee personen gesloten. Men zal dus over allerlei kwesties tot overeenstemming moeten komen. Daarom is het belangrijk om al in de verkeringstijd over verschilpunten te praten.

Hoe zijn jullie van plan om te gaan met het geld?
Hoe denken jullie de relatie met elkaars familie te regelen?
Op wat voor manier denken jullie om te gaan met een hardnekkig verschil van mening?
EEN BIJBELS HUWELIJK VEREIST GEESTELIJKE EENHEID
De zonde staat tussen God en de mens in.

De relatie met God is verstoord en daardoor treden ook relatiestoornissen op met de medemens.
Als mensen via Jezus Christus de weg tot God hebben
gevonden, leert Hij hen hoe ze met andere mensen moeten omgaan.
De Bijbel zegt dat mensen van nature geestelijk dood zijn en geleid worden door hun lichamelijke neigingen en eigen gedachten. (Ef.2:3)
Een geestelijk wederomgeboren mens heeft contact met de Heilige Geest van God en wil zich door Hem laten leiden. (Ef.4:20)
Bij de sluiting van een bijbels huwelijksverbond, beloven twee kinderen van God, dat ze samen door het leven willen gaan, onder de leiding van de Heilige Geest.
Vragen
Welke problemen kan men verwachten als een huwelijk gesloten zou worden tussen een gelovige en een ongelovige?
Welke problemen zijn te verwachten als niet beide aangesloten zijn bij eenzelfde kerkgenootschap?
De trouwbijbel: een verbondsboek
Bij de huwelijksplechtigheid sluiten twee mensen een verbond. Een verbond kan men niet sluiten op het gevoel, want gevoelens kunnen veranderen. Een verbond sluit men met zijn wil.
Bij een verbondsluiting horen de voorwaarden vastgelegd te worden in een document. Het verbondsdocument bij de kerkelijke huwelijksbevestiging is: de Bijbel.
De huwelijksdienst in de gemeente heeft daarom drie belangrijke punten:
- man en vrouw sluiten een verbond voor God;
- door de gemeente wordt om een Zegen gebeden;
- het boek met de verbondsvoorwaarden wordt overhandigd aan de man.
De man als eindverantwoordelijke neemt daarmee de verplichting op zich om te zorgen dat dagelijks de Bijbel gelezen wordt in het gezin.
De vrouw als hulp zal hem daarbij moeten helpen en ondersteunen.
Die verplichtingen gaan meteen op de huwelijksdag in.

Vragen
Zal het verschil uitmaken of er een zegen gevraagd wordt over een huwelijk tussen twee gemeenteleden of tussen niet-gemeenteleden?
Hoe denken jullie beiden over de verdere contacten met de gemeente.
Wat zou in dit verband  Matt.6:33 ons te zeggen hebben?

Inhoud
“HUWELIJK”
Het bijbelse huwelijk
Bijbelse huwelijkssluiting
HUWELIJKSPROBLEMEN VOORKOMEN
Een verkeerde start
Wat de Bijbel zegt over sexualiteit
Communicatie
EEN BIJBELS HUWELIJK VEREIST GEESTELIJKE EENHEID
Geestelijke wedergeboorte    
Een drievoudig geestelijk verbond
HET HUWELIJK EN DE GEMEENTE
De gemeente.
Een zegen vragen over het huwelijk.
De trouwbijbel: een verbondsboek
HET HUWELIJK EN DE GEMEENTE

De gemeente.

De Bijbel noemt de gemeente het lichaam van Christus (Ef.5:23). Een geestelijk lichaam dat gevormd wordt door mensen die wederomgeboren, dat wil zeggen van boven af geboren zijn.

Een zegen vragen over het huwelijk.
Een zegen vragen over het huwelijk houdt in dat de gemeente bidt of de Here Jezus met Zijn Heilige Geest in de harten van het bruidspaar wil komen.
Het bruidspaar kan daarin uiteraard niet passief zijn. Als wij ons hart niet willen openzetten voor Gods Geest dan komt deze ook niet tegen onze zin in ons wonen.
HOME
printvriendelijke afdruk