PASTORAAT INCEST

Incest is veel meer dan misdaad met betrekking tot het lichaam van een kind. Het is het grootste verraad aan het vertrouwen in de mensen van wie verwacht mag worden dat ze je beschermen. Er worden door incest grote beschadigingen aangebracht aan de ziel van het kind.
Het kind wordt naar lichaam en ziel gehandicapt.
Er ontstaat een groot emotioneel lijden en de liefde voor degene die hen misbruikte maakt het bijna onmogelijk er over te spreken.

Het oordeel van de Here Jezus over degenen die kinderen tot zonde bewegen kan men lezen in Mat.18:6.
De wraakgevoelens van incestslachtoffers, over wat hen als kind aangedaan is, zijn terecht. Zij mogen horen dat ze die wraakgevoelens als onbetaalde rekening mogen overgeven aan het "hemelse incassobureau". God is rechtvaardig en Hij zal eens een rechtvaardig vonnis vellen.

Door wat ze als onschuldig kind ondergaan hebben zijn incestslachtoffers innerlijk beschadigd en daardoor ontstaan gemakkelijk communicatiestoornissen. Ze spreken als het ware een taal die de ander niet verstaat en wat een ander zegt komt bij hen verkeerd over.
Als men pastoraat wil bedrijven aan deze slachtoffers zal men iets van hun taal moeten leren verstaan om hen beter te  kunnen wijzen op de Here Jezus, want Hij is de Weg, de Waarheid en het leven.

Hulpverlening vereist inleven in de situatie.
Als wij ons proberen in te leven in de situatie waarin zo'n 15% van de zusters  verkeren komen we tot een volgend beeld.
Als kind werd hen iets aangedaan door mannen die zich lieten leiden door hun hormoonstelsel en zich zodoende gedroegen als dieren. Daardoor ontwikkelde zich het volgende karakter:
o hun kijk op mannen en hun gedrag ten opzichte van hen werd sterk getekend door deze ervaring;
o het machtsmisbruik heeft hun rechtvaardigheidsgevoel aangescherpt;
o het veilige en geborgen gevoel wat een kind behoort te hebben werd aangetast;
o om te overleven plaatsten ze een muur om hun innerlijk en ontwikkelden ze een overlevingsstrategie.
Er ontstaat dan bij het ouder worden de volgende situatie:
o Naar buiten toe lijkt er een zeer weerbare strijdster te zijn. Maar in feite is dit een scherm waarachter een angstig kwetsbaar kind schuil gaat.
o Dat (innerlijke) kind vertrouwt geen enkel gezag en gaat steeds in de aanval als gemerkt wordt dat een ander invloed krijgt.
o Dat (innerlijke) kind durft zich niet meer toe te vertrouwen. Zodra iemand te dicht nadert, slaat de angst toe en vlucht het kind weer weg. De strijdster komt weer naar voren en de communicatie wordt opnieuw verstoord.
o De volwassen persoon is extra gevoelig voor onrecht, speciaal ten opzichte van kinderen.
o Het is moeilijk 'nee' te zeggen. Ook bestaat een neiging om door veel te presteren het minderwaardigheidsgevoel te overwinnen.
o Er is een emotionele gevoeligheid, elke vorm van druk of dwang weegt erg zwaar en doet pijn.
o Momenten van geluk lijken soms bedreigend, omdat er meteen de vrees is voor terugslag.

Hoe kunnen we als broeders en zusters elkaar helpen?    
1.Er is hoop. Alle dingen kunnen meewerken ten goede. (Rom.8:28).
2.Er is maar één Persoon die herstel kan brengen en dat is de Here Jezus. Door Zijn Heilige Geest kan de geestelijke schade uit het verleden hersteld worden.
3.Man en vrouw vormen een eenheid in geest, ziel en lichaam. Daardoor kunnen in een huwelijk de handicaps van de één opgevangen worden door de ander, en omgekeerd. Bovendien kunnen man en vrouw samen naderen tot de Here Jezus, om met onze Heiland een drievoudig snoer te vormen. Dan kan Zijn Heilige Geest genezend werken op elke emotionele beschadiging, zoals beschadiging van de wil, gewonde schaamtegevoelens, vernedering enz.
4.Het bloed van de Here Jezus reinigt van alle zonde. Indien wij onze zonden (wat we zelf doen) belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (ook wat anderen ons aandoen).
(1Joh.1:7-9)
5.Vanuit die herstelde veilige positie kunnen we de juiste taal leren om andere communicatie-stoornissen op te lossen.
6.Als gemeente vormen we één Geestelijk Lichaam waarin de individuele tekortkomingen door de ander aangevuld kunnen worden en alle ervaringen ten gunste van allen kunnen aangewend worden.

Dat Geestelijke Lichaam van Christus bestaat alleen in het Licht van  Gods Woord. Dat houdt in dat we:
Openlijk zonde noemen wat God zonde noemt.
Niet met de bedoeling de ander te straffen maar om de gelegenheid te bieden zich te laten reinigen door het Bloed van Gods Zoon (1Joh.1:7-9)
Als we als gemeente die levensles goed geleerd hebben zullen we in staat zijn om weer anderen te helpen.
Psalm 31; gebed van een getraumatiseerde
vs 1-9
Bij u Here schuil ik.
Neem de beklemming, die de mensen mij geven, van mij af door Uw rechtvaardigheid.
Ik vertrouw mij helemaal aan u toe.
U hebt mij steeds gehoord en mij verlost van de boze machten.
vs 10-19
Help mij met Uw genade Here; ik heb het zó moeilijk!
Men denkt niet meer aan mij; het lijkt wel of ik dood ben voor anderen. Als een gebroken servies voel ik mij, waardeloos. Ik hoor het wel hoe men achter mijn rug over mij praat.
Door de afwijzing gaat mijn leven voorbij in verdriet en lichamelijk takel ik af.
Toch is mijn vertrouwen op U gevestigd, Here; ik spreek het ook tegen U uit: “U bent mijn God. U hebt macht over alle omstandigheden in mijn leven.”
vs 20-25
Wat een geweldige rijkdom wacht degene die ontzag voor U hebben, allen die bij U schuilen. U verbergt de Uwen en beschermt hen tegen de aanvallen van mensen en vrijwaart hen van roddels.
Alle eer is voor de Here, want Hij heeft mij op wonderbaarlijke wijze Zijn goedheid en liefde getoond. Terwijl ik dacht dat dat U mij vergeten was, hebt U juist mijn smeekbeden gehoord. U hoorde mij om hulp roepen.
Dit zeg ik tegen allen die God volgen:
“Heb Hem van harte lief, want de Here zorgt voor hen die Hem trouw volgen. Wees sterk; laat uw hart maar sterk en moedig zijn en blijf altijd de Here vertrouwen.”

Ook de brochure van Dick Baarsen: Altijd vergeven? kan incest slachtoffers helpen.

printvriendelijke afdruk