Een jaloers God; een hoopvolle steun

Liefhebbende ouders willen hun kinderen en pubers beschermen tegen de verlokkingen en verleidingen van pedofielen en pooiers en zullen na-ijverig hun best doen hen daarvoor te waarschuwen met adviezen.
Zo lezen we ook in de Bijbel dat onze Schepper een na-ijverig God is. De Heere wil niet dat we in de macht van de boze geesten van satan komen en geeft ons daarom de tien woorden in Exodus 20 als leefregels.

Daarin lezen we ook:  'Ik, de Heere, uw God, ben een naij-verig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.' (NBG, SV)

De Heere komt op ziekenbezoek bij kinderen met voorouders die hun Schepper niet liefgehad hebben en door een verkeerde leefwijze beschadigingen aan hun nageslacht doorgeven. Bijvoorbeeld beschadigingen van het erfelijk materiaal.

Met ons DNA zijn wij verbonden aan ons voorgeslacht; wij dragen DNA van elk van onze ouders  50%, van grootouders 25%, van overgrootouders 12,5%, van het 4e geslacht 6%. Daardoor kunnen we geboren worden met een  beschadigd lichaamsgestel, neiging tot verslavende middelen, enz. En ook: een gevoeligheid voor de onzichtbare wereld, helderziendheid, magnetische gaven enz.

Ieder mens komt sinds de zondeval onvolmaakt op de leerschool van het leven. Sommigen hebben een gemakkelijker leerschool, doordat hun voorgeslacht trouw bleef aan de Heere God, anderen hebben het veel moeilijker door al die beschadigingen van hun lichaam en ziel.  Maar ieder persoonlijk mag kiezen voor de barmhartigheid van God, dat is de Heere Jezus.

De Heere Jezus geeft barmhartigheid aan duizenden die Hem liefhebben. Hij zegt: Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven (Mat.11:28)

De Heere Jezus heeft uit medelijden met ons Zijn leven aan het kruis gegeven, om voor ons de weg naar onze Schepper te openen en wil ons elke dag leiden en beschermen.
…wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. (Hebr.4:18)

jaloers God