Data rond Pasen
Vraag:
Jezus zei dat Hij drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zou zijn(Mat.12:40) en na drie dagen zou opstaan (Marc.8:31). Hoe is dan te verklaren dat op 'Goede Vrijdag' de kruisiging herdacht wordt en 2 dagen later op zondag de opstanding gevierd wordt?

Een eenvoudige verklaring
De 'drie dagen en drie nachten' zijn eenvoudig te verklaren als de kruisiging op donderdag plaatsvond en de opstanding op zondagmorgen.
De Goede Vrijdag viering is waarschijnlijk een gebruik dat in latere eeuwen ontstaan is.
Zijn er aanwijzingen dat de kruisiging plaatsvond op donderdag?
• In het voorschrift voor het feest van Pascha lezen we:
In de eerste maand, op de veertiende der maand, in de avondschemering, is het Pascha voor de Here.
En op de vijftiende dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor de Here, zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten.
Op de eerste dag zult gij een heilige samenkomst hebben; dan zult gij generlei slaafse arbeid verrichten. (Lev.23:5-7)
Deze jaarlijkse 'heilige samenkomst' staat naast de sabbatsviering op de zevende dag van de week. Voor deze 'eerste dag' gold dezelfde opdracht als voor de sabbatdag. Het lijkt er op dat in de week van het herdenken van de uittocht, twee 'sabbatdagen' gehouden werden: de gewone wekelijkse sabbatdag en een feestelijke dag die sabbat genoemd wordt.
En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien. (Mat.28:1)
Interessant is de Kanttekening op de StatenVertaling bij deze tekst:
Grieks, laat der sabbaten;  Want door het woord sabbaten in het getal van velen wordt ook de sabbatdag of zevende dag verstaan.
Er staat letterlijk in het Grieks dus een verwijzing naar meer dan één sabbat.

De meest waarschijnlijke volgorde van gebeurtenissen
Jezus heeft waarschijnlijk met zijn discipelen het Pascha gevierd op dinsdagavond.
En vóór het Paasfeest, toen Jezus wist, dat zijn ure gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, …(Joh.13:1)
Conclusie

De eerste christenen hebben blijkbaar geen belang gehecht aan het speciaal vieren van de “tafel des Heren” op een speciale dag voor het Pasen.
Paulus schrijft wat betreft het herdenken van de kruisiging:
“Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren” (1Kor.11:26).
En wat  betreft het vieren van een bepaalde dag schrijft de apostel Paulus:
“Deze immers stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd.”. in (Rom. 14:5)

Het belangrijkste is volgens mij te beseffen dat, wanneer we samenkomen in de naam van de Here Jezus, Hijzelf dan met Zijn Geest aanwezig is. (Mat.18:20)
En zelfs als we in ons eentje zitten te eten kunnen we er aan denken dat de Here Jezus zijn leven gegeven heeft voor ons en wij onze ziel mogen voeden met Hem, zoals we ons lichaam in stand houden met stoffelijk voedsel.                                                                 W.Hoek, Vroomshoop 2011.
printvriendelijke afdruk