Vleugels uitslaan als arenden; niet moe worden?

De eeuwige God, de Heere, de Schepper van de einden der aarde wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide  kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. (Jes. 40:28-31)
Is dit alleen maar beeldspraak, of geeft het een hogere werkelijkheid weer?
Hoe onze gevoelens ontstaan beseffen we vaak niet. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat gevoelens nauw verbonden zijn met de biochemie in ons lichaam. Onderzoek bij ratten toont bijvoorbeeld aan dat eenzaamheid tot allerlei ziektes leidt en zelfs door kan werken in het DNA, dus erfelijk overdraagbaar wordt.
Vanuit een visie die het bovennatuurlijke uitsluit zoekt men de ervaring van gevoelens in de stoffelijke biochemie, en komt men inderdaad tot indrukwekkende resultaten en verklaring van ziektes, emoties, gedrag enz. Men ontdekt steeds meer dat de mens een onvoorstelbaar complex wezen is.
De mens een complex wezen
Wanneer men de geestelijke wereld buitensluit kan men de mens uitsluitend zien als een complexe biochemische fabriek. Men kan concluderen dat gevoelens niet tastbaar zijn maar wel reëel zijn en kracht bezitten. En constateren: gevoelens bestaan niet op zichzelf, maar ontstaan in de mens door allerlei prikkelingen van het zenuwstelsel en een enorm complexe biochemie. De mens zou door een geleidelijke, miljoenen jaren durende evolutie, toevallig ontstaan zijn. Ons 'ik' bestaat alleen uit lichaam&brein.
In de Bijbel wordt de mens echter verklaard als een complex geschapen drie-eenheid: lichaam, ziel en geest. Lichaam en ziel zijn tijdens het leven niet te scheiden, maar hangen nauw samen met de geest uit de onstoffelijke wereld.

Ziel en lichaam zijn  niet te scheiden
Dat onze ziel (ons ik) nauw samenhangt met ons lichaam wordt door biochemisch onderzoek naar de invloed van gevoelens op ziekten en zelfs erfelijke eigenschappen bevestigd.  Die samenhang tussen lichaam en ziel is te lezen in  Leviticus 17:11.
Want de ziel van het vlees is in het bloed; daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te doen; want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen.
(St.Vert.)
Zoals het bloed door heel ons lichaam stroomt en met het verliezen van bloed ons leven weg stroomt, zo is onze ziel verweven met ons stoffelijke lichaam.
Over de invloed van onze gevoelens op onze gezondheid staat ook veel te lezen in de Bijbel. (zie: http://dewegwijzer.net/voorbede-in-Jacobus.html en  http://dewegwijzer.net/Gevoelens.html )
De Bijbel wijst bovenal op de oorsprong van de mens en de geestelijke dimensie buiten en in de mens.

Ziel en geest zijn wel te (onder) scheiden
Het Woord van God geeft onderscheidingsvermogen:
Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)
Afb. Soorten van moeheid


Geestelijk onderscheidingsvermogen

Om het verschil tussen ziel en geest te zien is geestelijk onderscheidingsvermogen nodig. Men moet  geestelijk van boven af geboren zijn (Johannes 3:3). En dat vereist erkennen dat zelf niet te kunnen maar geloof in de Heere Jezus, Gods Zoon die voor ons de Weg naar God de heilige Schepper is.

W.Hoek
Vroomshoop
printvriendelijke afdruk