Sedatie ?

Sederen betekent: kalmeren, geruststellen.
Sedatie is het verlagen van de staat van het bewustzijn van een patiënt. Dit gebeurt door middel van toediening van geneesmiddelen (sedativa).
Palliatieve terminale sedatie, (sedatie in de laatste levensfase) betekent het dempen van het bewustzijn van patiënten die in de terminale situatie ondraaglijk lijden en waarvoor geen behandeling meer mogelijk is.

De menselijke gang van zaken
Discussies in het verleden rond abortus en euthanasie hebben geleid tot “Wet Afbreking Zwangerschap”en “Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding”
Terugkijkend zie je dat uitzonderlijke situaties zijn gebruikt om levensbeëindigend handelen in de samenleving mogelijk te maken.
Te verwachten valt dat ook de discussie rond sedatie zal uitmonden in wetgeving die autonoom medisch handelen legaliseert binnen bepaalde kaders.
Hoe kunnen we als volgelingen van Jezus Christus het: “gij geheel anders” (Ef.4:20) hierin tonen aan een wereld?

De dood is niet het einde
Johannes 5:24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.
Filippensen 1:21 Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.
1Kor.15:19 Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.

Kritische vragen
Waarom sedatie?  Vraagt de patiënt erom of de hulpverleners?
Als de patiënt onrustig is vanwege onzekerheid over het leven na de dood, is het dan wenselijk te verdoven? (Veronderstel dat men de moordenaar aan het kruis gesedeerd had.)
Waarom is beslissing tot sedatie soms gekoppeld aan de beslissing stoppen met kunstmatige voeding en vochttoediening?

Een mening
Een grens tussen sedatie gericht op genezing en sedatie gericht op euthanasie zal niet door regelgeving bewaakt kunnen worden.
De beslissing over het al dan niet toepassen van sedatie in de palliatieve geneeskunde zal genomen moeten worden door de (toekomstige) patiënt zelf.