De voorbede in Jakobus 5:14-20
We lezen in dit gedeelte over: zonden (3x), zondaar, vergiffenis, belijden, afdwalen, dwaalweg, tot inkeer brengen, ziel van de dood behouden. Totaal 10x  keer over zonden/bekering/behoud.
En slechts 4x lezen we: ziek, lijder, gezond, genezen.
De gedachte dringt zich op dat hier centraal staat: een ziekte die veroorzaakt is door een leven dat niet geheel naar Gods Woord is; en dat het vooral gaat om een geestelijk oprichten van de lijder. De zieke wordt gesteund en geholpen door de gemeente (vertegenwoordigd door de oudsten). De gemeente maakt zich zichtbaar één met de zieke.
Bij voorbede verplaatsen wij ons in de omstandigheden en toestand van anderen, en zetten wij ons in alsof het om onze eigen belangen gaat.
Het gaat niet om te veroordelen maar zich door de Heilige Geest één weten met de lijder.
Voorbede = pleiten voor een ander.
Dat vereist een juiste relatie tot de Here. De volgorde is daarom:
belijdenis/verootmoediging (4:10; 5:16a) - lofprijzing/dankzegging (3:9) - voorbede (5:16b) - onze noden (1:5,6)

Lijden en ziekte het gevolg van de zondeval

Wij allen zuchten onder de gevallen schepping en dragen de last van ons voorgeslacht in onze erfelijke aanleg mee.
Bij de één uit zich dat in een lichamelijk gebrek; bij een ander is er sprake van beschadiging in de ziel en weer een ander wordt aangevallen in de geest.
Jakobus 5 geeft de aanwijzing voor de lijder en de oudsten.
De lijder mag  zich in vertrouwen overgeven aan de gemeente, het lichaam van de Here Jezus.
De oudsten (als vertegenwoordigers der gemeente) maken zich één met de zieke.
De zalving met olie is dan een beeld van de Heilige Geest die ons leven wil doortrekken en heiligen en éénsgeestes maken.

Nabeschouwing over ziekte

Soorten zieken in de Bijbel
Zieken als voorbeeld voor de onzichtbare wereld.
De satan antwoordde de Here: huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Strek daarentegen uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan - of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen! (Job.2:4,5)
Zieken als voorbeeld hier op aarde.
En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus sprak: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. (Joh.9:1,2)
Als teken zal dit de gelovigen volgen: op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. (Marc.16:18)
Ziekte als gevolg van een zondig leven.
Jezus zeide: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome. (Joh.5:14)
Ziekten als regelrecht gevolg van een zondig leven zijn bijv.:
- Geslachtelijk overgebrachte ziekten: aids, gonorroe, syfilis enz.    
In 1 Cor.6:18 lezen we: Door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam.
- Alcoholisme, direct of indirect, veroorzaakt niet alleen bijna een kwart van alle ziektekosten, maar eist ook zijn tol van het nageslacht.
- Roken, overmatig eten, verkeerde leefwijze vormen de belangrijkste factoren voor doodsoorzaak nummer één, de hart en vaatziekten.
Ziekte als gevolg van een slechte verhoudingen tussen mensen.
Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen. 1 Cor.11:30
Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg .. mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Met als resultaat: Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Ps 32
Ziekten door occulte belasting.
Bijvoorbeeld de genezing van de verkromde zwakke vrouw waarvan de Here Zei: Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie, achttien jaar gebopnden had, niet losgemaakt worden van deze band (Luc.13:16).

Het verband tussen ziekte en onze gemoedstoestand

In Spreuken lezen we adviezen om ziekten te voorkomen, zoals:
- Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Heere en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis      voor uw gebeente. (Spr.3:7,8)
- Zachtmoedigheid is leven voor het vlees. (Spr.14:30)
- Een vrolijk hart bevordert de genezing. (Spr.17:22)
- Vriendelijke woorden zijn .....medicijn voor het gebeente.  (Spr.16:24)
Bovenstaande teksten wijzen op het verband tussen onze gemoedstoestand en onze lichamelijke gesteldheid.
Anders gezegd : er is een samenhang tussen de toestand van onze ziel en ons lichaam.
Ook de officiële geneeskunde heeft hier weet van. Alleen wordt het dan meer wetenschappelijk benaderd en spreekt men van: psychosomatische ziekten. Ze ontstaan door een vicieuze kringloop in ons zenuwstelsel. De genezing treedt op als er ontspanning optreedt en de kringloop in het zenuwstelsel doorbroken wordt. Dat kan door allerlei middelen: massage, spierverslappers, kalmeringsmiddelen enz.  
Maar ook via de weg van onze ziel, bewust of onbewust.  
Bijvoorbeeld door gesprekken, door te denken dat één of ander wondermiddel helpt, of door het vertrouwen in een of ander persoon, of door de aandacht heel sterk te richten op iets anders.

Op dit gebied heeft de boze heel grote kansen om onze aandacht af te richten van Christus.
Vele gelovigen worden in hun lijden verzocht om hun vertrouwen stellen op: alternatieve genezers (mensen), onzichtbare krachten (magnetisme), stenen, enz. Dingen die de Bijbel nietigheden noemt, of afgoden.
Juist op dit terrein kan het gelovig toepassen van Jakobus 5 zichtbare overwinning geven op de boze.

Psychosomatische ziekten ontstaan door een vicieuze cirkel in ons zenuwstelsel, die in stand gehouden wordt door spanning. Een leven zonder spanning is vrijwel ondenkbaar, zodat er ook steeds de mogelijkheid voor het optreden van psychosomatisch ziekten zal zijn.
Deze spanning of stress kan echter ook het gevolg zijn van een onchristelijke levenshouding. Bijvoorbeeld:
a.Gekrenkte trots, wrok.
De bijbelse raad in Kol.3:12 is: Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden  ..... nederigheid, zachtmoedigheid... Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.
b.Zelfzucht, nijd, jaloezie.
In 1 Kor.13:4 staat: De liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
c.Angst, bezorgdheid, verdriet.
Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.(Mat.6:34)
Of zoals in (1 Petr.5:7) staat: Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
En Fil.4:6 zegt: Weest in geen ding bezorgd,  maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.
d.Schuldgevoelens.
De Schrift leert: En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen vergeve. (Marc.11:25)
En ook: Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt.(Jac.5:16)
Schuldgevoelens kunnen ook ten onrechte in ons opkomen door influisteringen van de duivel!
Als we ons van geen zonde meer bewust zijn en iedereen van harte vergeven hebben, mogen we de dan nog opkomende schuld-gevoelens uit onze gedachten zetten, en ons gedachtenpatroon reinigen door het op Christus te richten.
printvriendelijke afdruk